Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2967 (2020-2021)
Innlevert: 09.09.2021
Sendt: 10.09.2021
Besvart: 21.09.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Nicholas Wilkinson (SV)

Spørsmål

Nicholas Wilkinson (SV): Vil statsråden sørge for at de som tidligere har fått nei på sin unntakssøknad om behandling med Kaftrio, får en ny vurdering, og vil regjeringen sørge for at pasienter som nå søker om en unntaksordning får en rask behandling?

Begrunnelse

Bestillerforum besluttet mandag 30/8 å sende Kaftrio til en rask og hensiktsmessig metodebehandling hos Legemiddelverket, samtidig som Sykehusinnkjøp ble oppfordret til å utarbeide et prisnotat. Jeg er glad for at det virker som om medisinen Kaftrio endelig vil bli tilgjengelig for de som har cystisk fibrose i Norge. Imidlertid tar dette tid og tid er noe de som venter på denne medisinen ikke har. Undertegnede reagerer på at det ikke virker som om Helseforetakene følger opp Stortingets føringer om forsvarlig helsehjelp, ved å avslå disse unntakssøknadene. Pasienter som tidligere har fått avslag på unntakssøknader om behandling med Kaftrio må få en ny vurdering.
Pasienter i Norge har rett til forsvarlig helsehjelp, uavhengig av hvilke saksbehandlingsrutiner spesialisthelsetjenesten velger å utvikle. De har rett til å få sin individuelle situasjon vurdert, og de har rett til å få tilgang på forsvarlig helsehjelp. De som lever med cystisk fibrose har ikke tid til å vente lengre. Undertegnede ønsker en bekreftelse fra statsråden om at pasientens rett til å få sin individuelle situasjon vurdert, vil følges opp.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: System for nye metoder sikrer at metodene som innføres i spesialisthelsetjenesten er vurdert med hensyn til de vedtatte prioriteringskriteriene nytte, kostnad og alvorlighet. Videre gir det pasienter trygghet for at metoder som innføres er vurdert med hensyn til effekt og sikkerhet. Det understøtter også likeverdig og rask tilgang til nye metoder. Jeg mener at Nye metoder er et viktig bidrag til pasientsikkerhet, rettferdig fordeling av ressurser og en bærekraftig utvikling av spesialisthelsetjenesten.

Et legemiddel som er under vurdering i Nye metoder skal normalt ikke brukes da det enda ikke er besluttet innført. Unntaksordningen i system for Nye metoder er ment som en sikkerhetsventil for pasienter med alvorlig livstruende sykdom, som skiller seg klart fra pasientgruppen for øvrig. Vurderingen og beslutningen om unntaksordningen kan benyttes for enkeltpasienter gjøres av fagdirektør/fagsjef i det aktuelle helseforetak.

De regionale helseforetakene har informert meg om at revurdering av saker der det foreligger en beslutning om ikke å ta i bruk metoden, ikke gir grunnlag for bruk av unntaksordningen. Når det allerede er vurdert at prioriteringskriteriene ikke er oppfylt, skal som utgangspunkt ikke en metode tas i bruk før det foreligger en ny vurdering av om metoden oppfyller prioriteringskriteriene. Unntaksordningen innebærer også at legemiddelene innføres i spesialisthelsetjenesten til maksimal pris, og utbredt bruk av unntaksordningen for ikke kostnadseffektive metoder vil bidra betydelig til å svekke det offentliges forhandlingsposisjon.

Kravet om forsvarlighet og rett til nødvendig helsehjelp etter pasient- og brukerettighetsloven § 2-1 ligger til grunn for innretningen av tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten. Pasienter kan klage til Statsforvalteren dersom de mener den individuelle behandlingen som mottas ikke er forsvarlig. Pasienter har i tillegg adgang til å be Statsforvalteren opprette tilsynssak hvis de mener at de har fått feil behandling. Retten til nødvendig helsehjelp utløser imidlertid ikke et rettskrav på den best mulige tilgjengelige medisinen, uavhengig av pris og ressursbruk for øvrig. En slik praktisering vil, i lys av de høye prisene som flere avanserte terapier lanseres med, kunne fortrenge muligheten til å yte forsvarlig og likeverdig helsehjelp til alle pasienter spesialisthelsetjenesten har ansvar for.