Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2972 (2020-2021)
Innlevert: 13.09.2021
Sendt: 13.09.2021
Besvart: 20.09.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): NRK har viktige samfunnsoppdrag som er nedfelt i NRK-plakaten. De skal blant annet formidle norsk musikk, film og drama og stimulere norske produksjonsmiljøer, fremme nye talenter og sørge for at minst 40 pst av det frie programbudsjettet for TV skal legges ut til eksterne produsenter. Under Arendalsuka kom det frem at mindre og nye produsenter opplevde det som vanskeligere i dag å få avtale med NRK. Hvordan vil statsråden sørge for at det ikke bare er de etablerte og samme produsentene som får oppdrag og avtale med NRK?

Begrunnelse

NRK har stor betydning for å utvikle norske filmmiljø og gi muligheter til nye talenter. Det er derfor viktig at NRK ikke velger enkleste løsning for å følge opp styringssignalene, men også er bevisst på å gi rom for nye stemmer og talenter.

Fra NRK plakaten:

§ 17 NRK skal formidle norsk kultur og en bred variasjon av norske kunstuttrykk fra mange ulike kunstnere, uavhengige miljøer og kulturinstitusjoner. NRK skal formidle norsk musikk, film og drama og stimulere norske produksjonsmiljøer.

§ 35 NRK skal bidra til å fremme nye talenter og lokale artister. (...)

§ 36 NRK skal legge ut minst 40 pst. i gjennomsnitt for de siste tre årene av det frie programbudsjettet for TV til eksterne produsenter.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Det følger av NRK-plakaten at NRK skal formidle norsk kultur og en bred variasjon av norske kunstuttrykk fra mange ulike kunstnere, uavhengige miljøer og kulturinstitusjoner. NRK skal formidle norsk musikk, film og drama og stimulere norske produksjonsmiljøer. Videre følger det av NRKs vedtekter at NRK skal legge ut minst 40 pst. i gjennomsnitt for de siste tre årene av det frie programbudsjettet for TV til eksterne produsenter.

Kringkastingsloven § 6-3 slår fast at kringkastingssjefen er administrerende direktør i NRK og har ansvaret for den løpende programvirksomheten. Dette innebærer at det ligger til NRKs og kringkastingssjefens redaksjonelle frihet å bestemme hvordan allmenn-kringkastingsoppdraget best kan oppfylles innenfor rammene som allmennkringkastingsoppdraget setter.

Medietilsynet foretar årlig en uavhengig vurdering av om NRK har oppfylt allmennkringkastingsoppdraget. I allmennkringkastingsrapporten for 2020 konkluderte Medietilsynet med at NRK i treårsperioden 2018 til 2020 med god margin oppfylte kravet om å legge ut minst 40 pst. i gjennomsnitt for de siste tre årene av det frie programbudsjettet for TV til eksterne produsenter.

Jeg har bedt NRK om å redegjøre for bruken av eksterne produsenter. NRK viser til at innhold fra norske eksterne produsenter utgjør en helt avgjørende del av innholdstilbudet til NRKs brukere. NRK opplyser om at de siste tre årene har investert 1,3 milliarder kroner i eksterne prosjekter. I tillegg viser NRK til at de bestiller for mellom 25 og 30 millioner kroner i året i en rekke radio/podcastprosjekter som gagner små og mellomstore selskaper spesielt.

NRK opplyser at de to ganger i året inviterer samtlige produsenter til å levere nye innspill til nytt NRK-innhold. Alle selskaper, uansett størrelse og geografisk plassering, kan delta. I den siste invitasjonen har NRK spesielt bedt om forslag som bidrar til større geografisk- og kulturelt mangfold. Ifølge NRK har flere leverandører som ikke har levert innhold til NRK tidligere fått kontrakt med NRK i de siste innspillsrundene. NRK viser videre til at de igangsatt en rekke tiltak for å få større geografisk bredde blant de eksterne produsentene. NRK opplyser at selskapet blant annet samarbeider med Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF), der de hvert år inviterer til dokumentar-pitch og investerer i store og små utviklingsprosjekter. NRK planlegger et tilsvarende arrangement for Tromsø Internasjonale Filmfestival neste år. I tillegg deltar NRKs innholdsredaktører på bransjesamlinger i hele landet.

NRK understreker imidlertid at enkelte produksjonsselskaper fortsatt kan føle at de ikke når frem med sine innspill til NRK. Dette er ifølge NRK likt både for store og små selskaper, fordi kun et lite antall foreslåtte prosjekter blir realisert. NRK viser her til selskapet mottok opp mot tusen forslag i 2020: Kun en brøkdel av disse kan bli realisert, fordi tilgangen er betydelig større enn behovet.