Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:78 (2021-2022)
Innlevert: 19.10.2021
Sendt: 20.10.2021
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 27.10.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Frank Edvard Sve (FrP)

Spørsmål

Frank Edvard Sve (FrP): Landbruket og dyrehold er viktig for matsikkerheit og levande bygder. Rovdyra vi har i vår fauna er viktig å ta vare på, derimot må dette forvaltast slik at det fortsatt er mulig med beitedyr i utmarka og eit aktivt landbruk i heile landet. Ulv er ikkje foreneleg med beitedrift, og dyretragediane ikring dette kan ikkje fortsette.
Vil statsråden sørge for at det ikkje skal vere ulv i beiteprioriterte områder, og sørge for at ulvebestanden her i landet blir kraftig redusert?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Denne regjeringen vil føre en mer restriktiv rovdyrpolitikk innenfor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven og de øvrige rammene Stortinget har vedtatt. En av føringene fra Stortinget er å ligge så nær bestandsmålet som mulig, noe som for ulv betyr en bestandsreduksjon sammenlignet med bestandssituasjonen de senere årene. I Hurdalsplattformen sier vi at når en bestand ligger over bestandsmålet, så skal den forvaltes i tråd med det bestandsmålet som til enhver tid er vedtatt av Stortinget. Dette gjelder også ulv.

Bestandsmålet for ulv er i år oppnådd, og det er da de regionale rovviltnemndene som i første instans har myndighet til å vedta fellingskvoter. Klima- og miljødepartementet er klageinstans for vedtak fattet av nemndene, og jeg ønsker derfor ikke å uttale meg om disse sakene nå.

Mer generelt vil jeg peke på at bestandsmålet for ulv skal oppnås innenfor ulvesonen, og det skal som et utgangspunkt ikke være yngling av ulv utenfor dette området. Utenfor ulvesonen er utgangspunktet at det skal være en lav terskel for felling av ulv som gjør skade på beitedyr, eller som representerer et skadepotensial. I dommen om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen av 26. mars 2021 har Høyesterett funnet at den differensierte forvaltningsstrategien som lå til grunn for de aktuelle vedtakene, ikke vil stride mot Norges folkerettslige forpliktelser etter Bernkonvensjonen.

Jeg vil avslutningsvis vise til at det av Hurdalsplattformen framgår at regjeringen vil utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv, med mål om å redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn. Det fremgår også av Hurdalsplattformen at regjeringen vil fjerne intervallmålene, og at bestandsmålene skal defineres som både minimums- maksimumsmål. Dette vil jeg komme tilbake til på et senere tidspunkt.