Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:168 (2021-2022)
Innlevert: 28.10.2021
Sendt: 28.10.2021
Besvart: 02.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Anna Molberg (H)

Spørsmål

Anna Molberg (H): Hvilke konsekvenser vil en utredning av Nye Veier AS ha for prosjektene Rv 25 Hamar-Løten, og kan statsråden garantere at en slik utredning ikke vil ha konsekvenser for fremdriften i dette prosjektet?

Begrunnelse

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres, med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging». Høyre har i regjering opprettet selskapet Nye Veier AS som bygger vei raskere og tar ned kostnadene i veiprosjekter slik at det kan bygges enda mer vei for pengene. Nye Veier AS har fått Rv 25 Hamar-Løten inn i sin veiportefølje. Denne strekningen fullfører en siste og viktig del av den nye strekningen mellom Hamar og Elverum. Mange pendler på denne strekningen hver dag. For å sikre en tryggere og bedre vei for bilistene og oppfylle forventingene som nå er skapt om at det skal bygges firefelts vei, er det viktig at den nye regjeringen er tydelig på at prosjektet skal gjennomføres uten forsinkelser grunnet en utredning av Nye Veier AS.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Jeg vil vise til at regjeringen ønsker å utrede nærmere hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres fremover. Bakgrunnen for dette er blant annet at vi har fått en situasjon med stadig flere utbyggere og veieiere i veisektoren, og at dette kan føre til økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging.

Regjeringen vil nå starte arbeidet med å se nærmere på hvordan en utredning skal legges opp. Nye Veier AS er blitt en stor og viktig aktør i vegsektoren de senere årene. Det vil derfor være naturlig at også Nye Veier AS rolle vil være en del av arbeidet med å se på hvordan sektoren skal organiseres fremover.

Når det gjelder den konkrete strekningen rv 25 Hamar-Løten, vil det som for de andre strekningene som inngår i selskapets portefølje være opp til Nye Veier AS selv å vurdere videre fremdrift og prioritering av prosjektet.