Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1028 (2021-2022)
Innlevert: 25.01.2022
Sendt: 26.01.2022
Besvart: 02.02.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Kathy Lie (SV)

Spørsmål

Kathy Lie (SV): Kan kulturopplevelser for barn unntas fra kravet om at det kun kan kompenseres for åpne, publikumsrettede og billetterte arrangement i stimuleringsordningen og kompensasjonsordningen for kulturlivet?

Begrunnelse

Kulturarrangører som tilbyr barnehage-interne forestillinger har blitt ekskludert fra alle støtteordninger under pandemien. En ansvarlig barnehageleder tar ikke barna med på eksterne arrangement under pandemien. Det er derfor de fleste steder umulig å arrangere åpne, billetterte og publikumsrettede forestillinger for barn.
I praksis blir de aller fleste norske barn fra 6 år og nedover ekskludert fra kulturopplevelser under pandemien.

Anette Trettebergstuen (A)

Svar

Anette Trettebergstuen: Kulturfeltet ble umiddelbart hardt ramma av covid-19-pandemien våren 2020, og det ble raskt oppretta en kompensasjonsordning, senere også en stimuleringsordning, spesifikt retta mot kultursektoren. Det stemmer at disse to ordningene bare gjelder arrangementer som er billetterte og åpne for allmenheten, men det er ingen begrensninger i ordningen som tilsier at barn skal utelukkes som publikum.

Representanten spør meg om vi kan gjøre endringer i ordningene. Kompensasjonsordninga har nylig vært på høring, og vi vurderer nå ordningas innretning i lys av høringsinnspillene. Ved eventuelle større endringer må ordninga på ny høring, med forsinkelsene det vil medføre. Stimuleringsordninga varer ut mars 2022, og søknadsfristen gikk ut 27. januar. Ordninga ble tatt opp igjen etter ønske fra sektoren selv i forbindelse med innstrammingene som kom i desember 2021, og vi gjorde da ingen endringer i forskriften for at den skulle komme raskt på plass.

Jeg vet at de to ordningene ikke ivaretar hele kultursektoren. Derfor stimulerer vi også blant annet gjennom bevilgninger til Norsk kulturfond, Norsk filminstitutt, KORO og innkjøp av kunst ved museer. For å opprettholde aktivitet og motvirke langtidsledighet blant kunstnere er det i tillegg bevilga midler krisefond for utøvende kunstnere for avlyste oppdrag, samt til midlertidige kunstnerstipend for alle kunstnergrupper. I tillegg til koronastøtten direkte rettet mot kultur, har vi også den generelle kompensasjonsordninga for næringslivet, den kommunale kompensasjonsordninga, lønnsstøtte og kompensasjon for selvstendig næringsdrivende.

Det er viktig for regjeringa å understreke at kulturfolk også er arbeidsfolk, med de samme regningene å betale som alle andre. Det er nettopp derfor vi har fått på plass et bredt spekter av støtteordninger som samla sett skal treffe sektoren godt. Målet er å hjelpe kulturlivet gjennom krisa, og å ha et styrket kulturliv etter pandemien.

Innenfor smittevernreglene som til enhver tid gjelder, skal det ha vært gode muligheter for arrangører og utøvere til å tilby kunst- og kultur til publikum i alle aldersgrupper. Jeg er derfor ikke enig i påstanden om at barn er ekskludert fra kulturopplevelser gjennom pandemien, og min vurdering er at det ikke er nødvendig å gjøre endringene som representanten etterlyser.

Uavhengig av pandemien vil jeg legge til at kunst- og kulturformidling i barnehagene er viktig, og at vi jobber godt med Kunnskapsdepartementet om hvordan vi skal forsterke dette arbeidet ytterligere. I flere kommuner inkluderer Den kulturelle skolesekken (DKS) samarbeid med barnehager og inkludering av barnehagebarn. Det er en tydelig satsning for regjeringen å styrke DKS og vi har derfor igangsatt et arbeid for å gjennomgå DKS-ordninga grundig – slik at flere barn får flere møter med profesjonell kunst og kultur.