Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til næringsministeren

Dokument nr. 15:2257 (2021-2022)
Innlevert: 03.06.2022
Sendt: 07.06.2022
Besvart: 14.06.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

Sofie Marhaug (R)

Spørsmål

Sofie Marhaug (R): Vil næringsministeren bidra til at plasseringen av Posten i Bergen ikke resulterer i massiv nedbygging av grøntareal, og heller innfrir noen av miljøkravene som lokale politikere stiller?

Begrunnelse

Posten skal flytte inn i nye lokaler på Kokstad (Ytrebygda). Planene vekker stor mostand både fra lokalbefolkningen, naturvernere og fra politisk hold i Bergen. De ønsker å stille strengere miljøkrav før planene kan igangsettes, som BT omtaler (3.6.2022).
Det er ikke unikt, men frustrerende når en offentlig aktør er i konflikt med en annen offentlig aktør. Man skulle tro det var i det offentliges interesse, både staten og kommunen, å begrense inngrep i naturen og å ta vare på klima og miljø.

Jan Christian Vestre (A)

Svar

Jan Christian Vestre: Rollefordelingen mellom staten som eier og selskapets ledelse er beskrevet i Meld. St. 8 (2019-2020) Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping (eierskapsmeldingen) hvor det blant annet fremgår at "Styret tilsetter daglig leder. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og ansvar for å føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Det er styrets oppgave å sørge for at selskapets virksomhet er forsvarlig organisert." Ansvaret for forretningsmessige beslutninger og problemstillinger knyttet til den operative driften hører under styret og ledelsen i selskapet. Staten som eier er følgelig ikke involvert i operative forhold i Posten Norge AS, selskapets datterselskaper eller andre selskaper der staten har eierinteresser.

Staten har i eierskapsmeldingen uttrykt forventninger til styrene i selskapene hvor staten er eier, inkl. Posten Norge AS. Forventingene omfatter områder som staten mener bidrar til å oppfylle statens mål med eierskapet på en bærekraftig og ansvarlig måte. Blant annet fremgår det at: "Selskapene skal være ledende i sitt arbeid med ansvarlig virksomhet og at de skal arbeide for å redusere sitt klima- og miljøfotavtrykk." Ansvarlig virksomhet innebærer å opptre etisk forsvarlig. Det innebærer videre å identifisere og håndtere risikoen selskapets virksomhet påfører mennesker, samfunn og miljø. Slik risiko påvirker også selskapets evne til bærekraftig verdiskaping.

Posten har opplyst at deres miljøstrategi og høye ambisjoner for bærekraftig utvikling ligger til grunn når de skal etablere det nye logitikksenteret på Kokstad. Miljøkrav som er stilt fra offentlige myndigheter er i all hovedsak medtatt i detaljreguleringen av området.

Lokaliseringen til Posten Norge AS, herunder etableringen av nytt logistikksenter på Kokstad i Bergen kommune, er selskapets styre og ledelse sitt ansvar. Som eier legger jeg til grunn at selskapet følger norske lover og regler, relevante reguleringer og forventninger uttrykt av staten.

På generelt grunnlag og uten å ta stilling til denne saken, har regjeringen store ambisjoner for grønn industriutvikling. Regjeringen vil blant annet øke fokuset i arealplanleggingen på naturområder, utvikle gode metoder for hvordan man fører naturregneskap og øke miljøkravene til nye bygg og anlegg.