Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2291 (2021-2022)
Innlevert: 09.06.2022
Sendt: 09.06.2022
Besvart: 15.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Er statsråden trygg på at Stortinget er korrekt informert om leveransutfordringenes betydning for den lange leveringstiden for pass?

Begrunnelse

Det vises til Aftenpostens nettsak av 08.06.22 samt sak i Aftenpostens papirutgave den 09.06.22, som har undersøkt situasjonen rundt utstedelse av pass i våre naboland Sverige og Finland. Det fremgår av saken at det mellom landene er stor variasjon i tiden som går fra passtimen er gjennomført og til passet mottas. I Norge er ventetiden syv til ti uker, i Sverige er den fem til seks uker, og i Finland er den 12 dager. Sverige og Finland har samme leverandør av komponenter til produksjon av passene som Norge har – det franske selskapet Thales.
Det fremgår videre at de leveringsproblemene leverandøren Thales opplever – og som har blitt brukt som begrunnelse for den lange leveringstiden for pass i Norge – ikke er en faktor som påvirker leveringstiden i Finland og Sverige. I disse to landene har det vært utfordringer knyttet til en ødelagt maskin og den samme problemstillingen med utgåtte pass og stor reiselyst som følge av pandemien gjør seg gjeldende også der, men leveransene av komponenter fra Thales er ikke en del av problembeskrivelsen.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Jeg har gitt Stortinget informasjon i denne saken, basert på informasjon fra Politidirektoratet. Representanten viser i sin begrunnelse for spørsmålet til en artikkel hos Aftenposten 8 og 9 juni i år, hvor det fremgår variasjoner mellom ventetid på pass og årsaken til passmangel i Norge, Sverige og Finland.
Jeg vil først få understreke at det som beskrives i Aftenposten om situasjonen i Finland og andre naboland, er et øyeblikksbilde. Politidirektoratet har meddelt Justis- og beredskapsdepartementet at det også var store kapasitetsproblemer i Finland i mars og april. I følge Politidirektoratet sier Finland nå at de har en redusert leveringstid fordi det har vært en reduksjon i antall søknader på 20 prosent. I Norge har vi ikke sett en tilsvarende reduksjon i etterspørselen.
Hvert lands pass og nasjonale ID-kort er helt unike, og problemet med tilgangen på de forskjellige komponentene kan derfor ramme landene ulikt. I følge Politidirektoratet har Thales informert om at det har vært ustabil tilgang på forskjellige komponenter som skal til for å lage de norske passene. En slik mangel vil også ramme produksjonen av andre lands pass, men kanskje på forskjellig tidspunkt basert på hvilke komponenter det er snakk om.
Justis- og beredskapsdepartementet har løpende dialog med Politidirektoratet om saken og følger situasjonen tett. Dette blant annet for å avklare om det er tiltak vi kan iverksette for å avhjelpe den situasjonen som vi når står i. Som et resultat av de tiltakene politiet har innført, ser vi nå også at leveringstiden blir kortere. Per 9. juni er oppgis det på politiet.no at leveringstid for pass er ca. 6 uker pluss postgang, mens det for nasjonalt ID-kort er ca. 2 uker pluss postgang. Politidirektoratet mener nå at leveringstiden ikke vil fortsette å øke opp mot ti uker, som tidligere fryktet.
Jeg viser også til mitt svar på spørsmål nr. 2288.