Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2319 (2021-2022)
Innlevert: 13.06.2022
Sendt: 13.06.2022
Besvart: 22.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Vil statsråden fremlegge forslag om de nødvendige lovendringer for Stortinget, for å sikre tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for tvangsmiddelbruk i saker hvor det er mistankegrunnlag for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika?

Begrunnelse

Det vises til Riksadvokatens brev av 09.04.2021 med retningslinjer for bruk av tvangsmidler i narkotikasaker. Retningslinjene innebærer en vesentlig praksisendring for politiet og påtalemyndighetens bruk av tvangsmidler i narkotikasaker der hvor mistankegrunnlaget gjelder bruk av narkotika eller besittelse av mindre mengder narkotika.
Spørsmålsstiller er av den oppfatning at det er viktig at politi og påtalemyndighet har de tilstrekkelige verktøy for å bekjempe et så samfunnsskadelig fenomen som narkotikakriminalitet. Herunder er det viktig med hjemmelsgrunnlag for ransaking – især av mobiltelefoner og annet kommunikasjonsutstyr – for å avdekke hvor narkotika som oppdages stammer fra. Dette gir politiet en inngang til «narkotikakjeden» og er velegnet til å avdekke salgs- og distribusjonsleddene i kjeden.
Spørsmålsstiller ønsker på denne bakgrunn å få en tilbakemelding på om det vil komme et initiativ til lovendring fra regjeringen, for å sikre at politi og påtalemyndighet gis tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for tvangsmiddelbruk i de sakene hvor mistankegrunnlaget gjelder bruk av narkotika eller besittelse av mindre mengder narkotika.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Jeg er opptatt av at politiet og påtalemyndigheten har tilstrekkelige virkemidler til å forebygge, avverge og bekjempe narkotikakriminalitet. Samtidig må slike virkemidler være forholdsmessige. Et slikt forholdsmessighetskrav er nedfelt i straffeprosessloven § 170 a.

Regjeringen har igangsatt et arbeid med en helhetlig forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet. I dette arbeidet er forebygging av narkotikabruk det sentrale aspektet. Politiet har, sammen med flere andre aktører, en viktig rolle i dette arbeidet. Som ledd i regjeringens forebyggings- og behandlingsreform vil vi også vurdere behovet for regelverksendringer.

Jeg har forståelse for at det kan være krevende for politiet å vite nøyaktig hvilke tvangsmidler de kan benytte overfor en person de mistenker for oppbevaring, besittelse eller bruk av narkotika. Jeg ønsker derfor å innhente informasjon om hvilke utfordringer politiet opplever at de står overfor i det daglige. Dette vil gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere behovet for eventuelle tiltak.