Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (101 - 120 av 289)

 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2018

  Besvart: 07.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden kan redegjøre for hvordan han har tenkt å følge opp Stortingets vedtak om at Enovas mandat omfatter utbygging av landstrøm for cruiseskip i kommunal eller privat regi, som er avgjørende for å kutte luftforurensing og utslipp
 • Spørretimespørsmål fra Steinar Ness (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2018

  Besvart: 07.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om at ein før valet lova ei utgreiing om FOT-rutene, og om Flora lufthamn kunne få FOT-ruter frå sommaren 2018, og når ho vil vere ferdig og offentleg
 • Spørretimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.01.2018

  Besvart: 07.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvorvidt overføringen av ansvaret for fiskerihavnene til regionene betyr at regionene fritt kan prioritere hvilke havner som skal bygges ut, og at NTPs prioriteringer ikke er bindende
 • Spørretimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.01.2018

  Besvart: 07.02.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan det henger sammen med statsrådens nullvisjon for korridorpasienter, at antallet korridorpasienter på Sykehuset Østfold, Kalnes, doblet seg fra år til år, og hvordan han vil gå inn i denne problematikken
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.01.2018

  Besvart: 07.02.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Om hvorvidt omleggingen av distriktsnyhetssendingene ivaretar NRKs allmennkringkastingsoppdrag, og hvordan statsråden vil sikre at NRK kan tilby nok nyhetssaker fra hele landet på tv
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.01.2018

  Besvart: 07.02.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om hvorvidt statsråden ser en fare i at barnehagene innrettes mer som skoleforberedende institusjoner, og hvordan et systematisk pedagogisk arbeid skal forstås
 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.01.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Regjeringa vil forenkle mva.-systemet og redusere antall satsar. NHO og reiselivsbransjen påpeikar at regjeringa har svekka Noreg som reiselivsdestinasjon med å auke mva. frå 8 til 12 pst. Dette har også medført eit dyrare og mindre tilgjengeleg kulturtilbod for folk flest. Den uforutsigbare mva.-auken, i to omgangar, har medført svekking på botnlinja for næringane av dei kontraktane og avtalene som alt var inngåtte. Korleis skal færre mva.-satsar innrettast, og kva satsar skal bort?
 • Spørretimespørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.01.2018

  Fremsatt av: Per Espen Stoknes (MDG)

  Besvart: 07.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorvidt regjeringens oljepolitikk er i tråd med Parisavtalen, med henvisning til at forslag om 103 leteblokker er sendt ut på høring i januar
 • Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om flere og flere utenlandske lastebiler som ikke er utrustet for norske vinterforhold, og hvorfor ikke disse trafikkfarlige vogntogene stoppes på grensa før de kjører rundt i Norge og skaper store problemer
 • Muntlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt regjeringserklæringen skal leses som at liberalisering er hovedvirkemidlet innenfor landbrukspolitikken, med henvisning til at man ønsker å utrede konsekvensene av å avvikle odelsloven, samle landbrukslovgivningen i færre lover og avvikle konsesjonsplikten og boplikten på skogeiendommer
 • Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om at budsjettet til neste år varsler om at det er færre som skal få bostøtte, og hvem det er som ikke lenger skal få det
 • Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Om at regjeringspartia no går inn for å leggja ned pelsdyrnæringa, og kva det er som har gjort at Framstegspartiet og Høgre på eitt år har skifta meining i denne saka
 • Muntlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om at regjeringen har foreslått å kutte i eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger, og hvorvidt man vil kompensere kommunene som mister disse inntektene
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.01.2018

  Besvart: 07.02.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at arbeidsplassene fortsatt blir i distriktet, med henvisning til at Borgestadklinikken ikke får tildeling i den nye anbudsrunden i Helse Sør-Øst, noe som vil kunne få konsekvenser for 70 ansatte ved Lolandsheimen i Vennesla kommune
 • Spørretimespørsmål fra Steinar Ness (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om at nye krav vil føre til ei sentralisering av leiinga i brann- og redningsvesenet i store delar av landet, og om ikkje andre utfordringar er viktigare for brann- og redningsberedskapen i framtida enn dårleg leiing
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hvorvidt NRKs omlegging av distriktsnyhetssendingene ivaretar NRKs allmennkringkastingsoppdrag
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 17.01.2018 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om regjeringen, etter siste tids uttalelser, nå er enig i forslaget om å styrke samordningen av den offentlige tilsyns-, etterforsknings- og påtalevirksomhet for å kunne utøve en mer slagkraftig bekjempelse av arbeidslivskriminalitet
 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at Forsvarsdepartementet i et brev til organisasjonen «Bevar Andøya Flystasjon» la opp til å offentliggjøre informasjon om anbefalt løsning så snart konseptvalgutredningen er ferdigstilt, og hva som er grunnen til at departementet fortsatt ikke har lagt fram konseptutvalgutredningen
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om at økonomi- og finansministrene i EU vedtok endringer som innebærer at unntaket i merverdiavgiften for elektronisk salg og forsendelser med verdi under 22 euro skal fjernes innen 2021, og hvorvidt regjeringen vil fremme forslag om at tilsvarende regler gjøres gjeldende i Norge
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å sikre at praksisbrevet ikke blir en toårig blindvei, og at opplæringslovens rett til videregående opplæring for ungdom vil gjelde i praksis for alle elever, ikke bare elever som tar mer teoritung utdanning