Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (21 - 40 av 18596)

 • Muntlig spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Besvart: 01.12.2021 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om regjeringen legger opp til økte matpriser for vanlige folk i årene som kommer, med henvisning til sluttprotokollen fra tilleggsforhandlingene med jordbruket, hvor det står at økning i markedsinntektene også må bidra til inntektsdannelsen
 • Muntlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Besvart: 01.12.2021 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om hva landbruksministeren vil gjøre for å sørge for bedre rammevilkår, økt videreforedling av norsk melk i Norge og økt konkurranse i meierisektoren, til det beste for norsk landbruk, men også til det beste for forbrukeren, for deg og meg og for vanlige folk, for å bruke regjeringens terminologi
 • Muntlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Besvart: 01.12.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om at regjeringen avvikler fritidskortet, reduserer grensen for skattefradrag på gaver til frivilligheten og legger ned gaveforsterkningsordningen for å innfri løftet om full momskompensasjon, selv om Senterpartiet har programfestet å trappe opp beløpsgrensen og åpne for å inkludere lokale lag og foreninger i ordningen
 • Muntlig spørsmål fra Guri Melby (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Besvart: 01.12.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om grunnen til at statsråden ikke skal reise til Quatar er at Norge ikke kvalifiserte seg til VM, eller om det er Qatars brutale behandling av gjestearbeidere, manglende pressefrihet og andre menneskerettighetsbrudd som gjør at statsråden mener at det er uaktuelt for norske representanter å reise
 • Muntlig spørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Besvart: 01.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om korleis statsråden synest det går med framdrifta på Evenes, og om statsråden meiner at Evenes vil kunna bli ein fullgod base for dei maritime overvakingsflya våre
 • Muntlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Besvart: 01.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om forsvarsministeren mener at vi har tilstrekkelig med luftvern over hovedstaden, med henvisning til at spenningen i verden øker og det utvikles ny teknologi som muliggjør helt nye luftbårne kapasiteter som hypersoniske missiler og presisjonsstyrte våpen med lang rekkevidde
 • Muntlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Besvart: 01.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om regjeringen stiller seg bak forsvarsministerens uttalelse til Forsvarets forum den 17. november der han kritiserer Polen og sier om håndteringen av situasjonen at det ikke er akseptabelt, og om regjeringen har lagt seg på en annen linje overfor en alliert enn både USA og EU
 • Spørretimespørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2021

  Til behandling

  I Aftenbladet 6. november kunne vi lese at det i løpet av november skal komme en kostnadsutredning om utvidet kapasitet i legeutdanningen i Norge. Ved behandlingen av styringsmeldingen våren 2021 foreslo Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti følgende: "Stortinget ber regjeringen legge frem den interdepartementale utredningen om medisinutdanning for Stortinget." Er utredningen nå ferdig, og når vil statsråden legge den frem for Stortinget?
 • Spørretimespørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.11.2021

  Til behandling

  Arbeid til flere er vår viktigste jobb. På Høyres vakt innførte vi derfor aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Det er viktig for å gi folk den oppfølgingen og verdigheten de fortjener. Å hjelpe flere til å holde seg i aktivitet bidrar til å gi flere en sjanse til å komme tilbake i jobb. I Hurdalsplattformen kan vi lese at regjeringen vil innføre en aktivitetsreform for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd samt gi en jobbgaranti. Kan statsråden utdype hvordan dette rent konkret skal gjøres?
 • Spørretimespørsmål fra Tore Vamraak (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Til behandling

  Fylkesrådet i Viken har nå satt i gang en utredning om Vikens fremtid. Mener statsråden at det er tilstrekkelig å utrede ett eneste alternativ til dagens organisering, og vil regjeringen dekke alle kostnader i forbindelse med dette arbeidet?
 • Spørretimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Til behandling

  I spørretimen 17. november fikk vi vite at overføring av noen av statsforvalterens oppgaver til fylkeskommunen er blant de viktigste grepene regjeringen vil å ta for å desentralisere makt. Basert på tidligere Senterparti-statsråders ambisjoner om utflytting av oppgaver og arbeidsplasser fremstår det noe passivt, spesielt med tanke på hva representanter for partiet tidligere har uttalt om statlige etater og direktorater. Kan statsråden derfor være mer konkret på hvilke oppgaver regjeringen vil flytte ut og ikke minst overføre fra statsforvalteren?
 • Spørretimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Til behandling

  I tilleggsproposisjonen foreslår regjeringen å kutte 5 mill. kroner til StartOff. Det vil resultere i at det blir gjennomført færre prosjekter i 2022 enn det ellers ville bli gjort. Det er prosjekter som ville ha ført til økt innovasjon og en mer effektiv offentlig sektor. Hvorfor ønsker statsråden å kutte i tiltak som skaper mer innovasjon og finner nye løsninger på utfordringene i offentlig sektor?
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til fiskeri- og havministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Fremsatt av: Terje Halleland (FrP)

  Besvart: 01.12.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

  Om det ikke er å ta litt hardt i å hevde at regjeringen har "styrket" tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, populært kalt nettolønnsordningen, når den i realiteten knapt nok er inflasjonsjustert
 • Spørretimespørsmål fra Guri Melby (V) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om regjeringen og statsråden tenker å ta et nytt initiativ for utbyggingen av livssynsnøytrale seremonirom i fremtiden
 • Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til fiskeri- og havministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

  Om statsråden vil stoppe planarbeidet om å sprenge ut deler av undervannsmuren ved Oscarsborg festning ut fra de negative konsekvensene tiltaket vil gi for livet i fjorden, verneområder, friluftsliv, krigsminner og kulturvern
 • Spørretimespørsmål fra Gunhild Berge Stang (V) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om statsråden vil leggje inn ei grunnplanke i støtte- og avgiftsordningane i meierinæringa slik at små, lokale aktørar kan sikrast levelege vilkår
 • Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om regjeringen vil støtte Høyres nye foreslåtte tiltak mot gjengkriminalitet
 • Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  To av tre kommuner i Norge kutter i sosialhjelpa til familier som mottar barnetrygd – dette på tross av at en utregning E24 har gjort, viser at andelen fattige barn er høyere i de kommunene som kutter i sosialhjelpa, enn i de som ikke gjør det. I Vårt Land 25. oktober kan man lese at også i statsrådens eget parti er det ordførere som ønsker å forby denne omstridte praksisen, og samtidig kompensere kommunene for merkostnadene. Vil regjeringa bli med på å sette av pengene som trengs for å få en slutt på denne usosiale praksisen?
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om statsråden mener det er positivt med de høye strømprisene vi ser for tiden i hele landet og særlig i de sørlige kraftregioner, og om dette er en ønskelig utvikling med tanke på å få ned forbruk og klimautslipp
 • Spørretimespørsmål fra Turid Kristensen (H) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Senterpartiet har vært tydelig på at de ønsker mindre konkurranse i deler av dagligvaremarkedet, og nå ligger det an til at melken blir dyrere for vanlige folk. Arbeidsplasser i distriktene står i fare for å bli sentralisert fordi Rørosmeieriet og Q-meieriene plutselig ikke lenger skal få distribusjonstilskudd. En klage på vedtaket ligger på næringsministerens bord, og utfallet av denne er også viktig i et forbrukerperspektiv. Vil statsråden bidra til at regjeringen stanser iverksettelsen av vedtaket til klagesaken er behandlet?