Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (18441 - 18460 av 18567)

 • Spørretimespørsmål fra Margit Hansen-Krone (H) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

  "Departementets ordre til Widerøe's flyveselskap om innsparing har ført til omfattende nedskjæring av rutetilbudet. Mener statsråden dette er forsvarlig distriktspolitikk og i samsvar med Regjeringens løfter?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragna Berget Jørgensen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

  "Det er gitt avslag om konsesjon på drift av Vestfjordferja A/S mellom Bodø og Leknes. Vil statsråden vurdere om det er plass for dette eller lignende pro- sjekt i forbindelse med stortingsmelding om hurtigrutas fremtid?"
 • Spørretimespørsmål fra Johan J. Jakobsen (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Mange kommuner i Troms og Finnmark har hatt en sterk nedgang i sitt folketall. Over tid har det skjedd en betydelig uttynning av befolkningen i den nordlige landsdel. Hvordan vurderer forsvarsministeren denne utviklingen fra et bered- skapsmessig synspunkt, og hvordan vil Forsvaret og Regjeringen møte den svekkelse av vår beredskap som ligger i forlengelsen av befolkningsutvik- lingen i nord?"
 • Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Under den siste NATO-øvinga Arrowhead Express blei det gjort omfattande materielle øydeleggingar, og menneske og dyr blei påført store plager. Folket i lokalsamfunna opplevde øvinga som organisert hærverk og terror. Kva vil bli gjort for å sikre at øvingar blir gjennomførte på ein måte som er akseptabel for folk i lokalsamfunna?"
 • Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Skytefeltsituasjonen for Forsvaret er fortsatt svært vanskelig. Kan forsvarsministeren redegjøre konkret for hvilke skytefelter Fors- varsdepartementet i den nærmeste fremtid vil foreslå at Forsvaret får til- delt, og i tilfelle når dette kan skje?"
 • Spørretimespørsmål fra Arent M. Henriksen (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Etter at et av redningshelikoptrene fra Ørland flystasjon havarerte i påska er beredskapen svekket, særlig for Midt-Norge. Hva vil bli gjort for å rette på dette snarest?"
 • Spørretimespørsmål fra Oddvar J. Majala (A) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

  "Av NRK/Dagsnytt 21. mars 1988 framgår det at en rapport fra et inter- departementalt utvalg i 1981 har gjort det kjent for myndighetene at lodde- bestanden var særlig svak. Hvorfor er ikke offentligheten blitt kjent med disse opplysningene som er særlig viktige for næringskjeden i havet?"
 • Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

  "Dei småtrålkonsesjonar departementet har tildelt Finnmark for å byggje nye fartøy kan vanskeleg realiserast på grunn av dårleg lønsemd. Vil departementet omgjera regelverket slik at desse konsesjonane, even- tuelt midlertidig, kan tildelast eksisterande fartøy som manglar drifts- grunnlag?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av olje- og energiminister Arne Øien

  "Mye av innholdet i Troll-avtalen er fremdeles ukjent for offentlig- heten. Har den nye informasjonen om fornyet innsats av fransk våpensalg til Norge noen sammenheng med Troll-avtalen?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av næringsminister Finn Kristensen

  "Norsk tilslutning til det europeiske patentverket (EPA) er for tida til vurdering i Næringsdepartementet. Hva gjør næringsministeren for å hindre at norsk medlemskap tvinger oss til å godta patentering av dyr og planter?"
 • Spørretimespørsmål fra Marit Wikholm (A) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Safarijakt på gaupe er et nytt tilbud i Norge. Hva mener miljøvernministeren om en slik kommersialisering av jakt?"
 • Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Vil miljøvernministeren ta initiativ for å sikre at framande mikro- organismer ikkje kan settast ut i miljøet i Noreg - slik det blant anna har vore varsla i samband med det snøproduserande midlet "Snomax"?"
 • Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Leiande ekspertar meiner at rømt oppdrettslaks betyr ein stor fare for dei ville laksestamma på grunn av arvemessig svekking av bestandane. Kva gjer miljøvernministeren med dette problemet?"
 • Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Miljøverndepartementet har sagt nei til søknad frå Telemark fylkes- kommune om midler til eit miljøvernprosjekt som m.a. skulle gå til ei stilling som miljøvernkonsulent. Vil departementet revurdere avslaget?"
 • Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Miljøverndepartementet har ansvaret for å gi faglige og organisatoriske retningslinjer for lokal og fylkeskommunal vannbruksplanlegging. Glomma er det vassdrag hvor samarbeid over fylkesgrensene og nasjonalt engasjement er mest aktuelt. Arbeidet med vannbruksplanen er nå startet opp i Akershus, Hedmark og Østfold. Når vil departementet ta initiativ for felles målsettinger og samordning av planarbeidet til en felles plan for Glomma i de tre fylkene?"
 • Spørretimespørsmål fra Mona Røkke (H) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Fremsatt av: Georg Apenes ()

  Besvart: 13.04.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Organisasjonen Natur og Ungdom gjennomførte 23. mars 1988 en ulovlig aksjon i Drammen. I Dagsrevyen samme dag uttalte miljøvernministeren bl.a.: "Jeg synes at dette er en betimelig aksjon." Mener statsråden det er forsvarlig og riktig å oppmuntre til ulovlige handlinger?" (Spørsmålet ble tatt opp av representanten Georg Apenes).
 • Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til kultur- og vitenskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

  "I eit oppslag i Dagbladet 12. mars 1988 går det fram at ein fagsjef ved flyværtjenesten på Metrologisk Institutt er beden om å seia opp stil- linga si på grunn av diverse værmålinger han har gjort i sambamd med hoved- flyplassaka. Kan kulturministeren bekrefta eller eventuelt avkrefta at dette er rett, og eventuelt grunngi årsaka til dette?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kultur- og vitenskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

  "En forskningsrapport fra Rogalandsforskning viser at kulturen nedprioriteres. Hva vil statsråden gjøre for å snu denne utviklingen?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kultur- og vitenskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

  "Vil statsråden legge fram forslag om kulturlov, slik et flertall gikk inn for i Innst. S. nr. 132 for 1984-85?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til kultur- og vitenskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

  "Bioteknologi er et hovedsatsingsområde for norsk forskning og utvikling. Det er svært vanskelig for politikere og berørte å vurdere hvilke valgmuligheter vi står overfor. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at det blir foretatt nødvendig vurdering av ny teknologi?"