Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (18501 - 18520 av 18691)

 • Spørretimespørsmål fra Georg Apenes (H) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 27.04.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

  "Påstander om forekommende maktmisbruk fra politiet side har vært gjen- stand for offentlig debatt og undersøkelser gjennom flere år. Anser justisministeren det formålstjenlig nå å oppsummere de erfaringene og den kunnskapen som er kommet frem, slik at dette kan legges til grunn for videre arbeide med instrukser, organisering, utdannelse og rekruttering i politi-etaten?"
 • Spørretimespørsmål fra Åsa Solberg Iversen (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 27.04.1988 av næringsminister Finn Kristensen

  "Har Næringsdepartementet hatt kjennskap til Kværnerkonsernets forbe- redelser til kjøp av det statseide skipsverft Govan i Glasgow, og i tilfelle når ble departementet kjent med dette?"
 • Spørretimespørsmål fra Kåre Gjønnes (KrF) til kultur- og vitenskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 27.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

  "Skoledirektøren i Sør-Trøndelag har overfor lærerhøgskolen i Trondheim og departementet reist krav om en desentralisert lærerutdanning i fylket etter Nord-Norges-modellen, for å gjøre noe med lærermangelen i fylket. Vil statsråden ta opp med lærerhøgskolen spørsmålet om et slikt desen- tralisert tilbud?"
 • Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kultur- og vitenskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 27.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

  "Hva er statsrådens begrunnelse for å stoppe ordningen med kjøp av 40 danske studieplasser for norske økonomistudenter, uten å oppta forhandlinger med Danmark om permanente ordninger, slik forutsetningen for den midler- tidige avtalen har vært?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragna Berget Jørgensen (A) til kultur- og vitenskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 27.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

  "FOU-planen for Nord-Norge var ment å være en satsing fra Regjeringen for å høyne kompetansen i Nord-Norge. Høyere skole-senteret i Nordland er i første rekke knyttet til FOU-planen. Romsituasjonen ved skolen hindrer en utvikling i tråd med den vedtatte forutsetningen. Hva vil statsråden gjøre for å løse romproblemene ved høgskolesenteret i Nordland slik at FOU-planen kan bli realisert og at utbyggingen av sivil- økonomutdanningen kan gå som vedtatt?"
 • Spørretimespørsmål fra Johan Buttedahl (Sp) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 27.04.1988 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

  "Økonomisk Rapport har 21. april 1988 et intervju med Norges EF- ambassadør i Brussel hvor ambassadøren kommer med synspunkter som må være i strid med offisiell norsk politikk om Norges forhold til EF. Hvordan reagerer utenriksministeren på at embetsmenn kommer med slike utspill?"
 • Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 27.04.1988 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

  "Ser Norge med alvorlig bekymring på situasjonen hvis vedtaket i det danske Folketinget angående besøkende NATO-skip blir gjennomført, slik NATOs generalsekretær Lord Carrington uttalte etter møtet i NATOs råd 20. april 1988?"
 • Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 27.04.1988 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

  "Drapet på PLOs nestleder førte til at utenriksminister Sten Anderson trakk seg fra markeringen av Israels 40-års jubileum i Sverige. På hvilken måte har Norge reagert overfor Israel på dette drapet?"
 • Spørretimespørsmål fra Benn Eidissen (H) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 20.04.1988 av kommunal- og arbeidsminister William Engseth

  "Vesterålen Regionråd søkte 9. oktober 1987 Kommunal- og arbeids- departementet om tilskudd til gjennomføring av et prosjekt for høyere utdanning. Ordførerne i Vesterålen har i brev av 4. mars 1988 karakterisert saken som en "hastesak". Svar på søknaden foreligger imidlertid ennå ikke. Når kan svar foreligge, og er det grunn til å tro at det vil bli positivt?"
 • Spørretimespørsmål fra Erik Dalheim (A) til forbruker- og administrasjonsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 20.04.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

  "Det blir i dag brukt forskjellige beskrivelser av bl.a. areal og pris ved salg av bolig. Vil statsråden ta initiativ til nødvendige regler for sikring av en bedre forbrukerveiledning i denne sammenheng?"
 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Nylund (A) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 20.04.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

  "Slakteribedrifter med lønnsom drift og som leverer meget gode produkter, står i fare for å bli nedlagt som følge av nye bygningstekniske forskrifter og krav om EF-standard. Kan landbruksministeren tenke seg å vurdere disse reglene på nytt?"
 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Nylund (A) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 20.04.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

  "Strukturendringer og rasjonaliseringstiltak innafor landbrukssamvirket fører til en utstrakt nedlegging av arbeidsplasser i jordbrukets foredlings- industri. Samarbeidsorganet for Riksoppgjøret har som oppgave å påse at viktige samfunnshensyn blir ivaretatt ved gjennomføringen av slike rasjona- liseringstiltak. Mener statsråden at dette organet har det nødvendige apparat for å kunne foreta slike vurderinger?"
 • Spørretimespørsmål fra Oddbjørn Hågård (Sp) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 20.04.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

  "Egenandelen til skyss ved veterinærbesøk er økt fra 20 km til 35 km. I tillegg må nå rekvirenten betale en egenandel av veterinærens reisetillegg avhengig av reiselengde og reisetid. Hva vil departementet gjøre for å redusere veterinærkostnadene for bruk med stor avstand til veterinær?"
 • Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 20.04.1988 av sosialminister Tove Strand

  "Ifølge avisoppslag er det nå svært usikkert om framdriftsplanen for kreftsenteret i Mesnali kan holdes. Grunnen skal være at det er uklart om når kreftforeningene kan innbetale et engangsbeløp på 10 mill. kroner til stiftelsens kapital. Vil statsråden uavhengig av dette, sørge for at tidsplanen holdes, slik at byggearbeidene kan starte opp i sommer, og driften neste år?"
 • Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Fremsatt av: Borghild Røyseland ()

  Besvart: 20.04.1988 av sosialminister Tove Strand

  "Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede etiske retnings- linjer for bioteknologisk og genteknologisk forskning. Mandatet til utvalget legger ikke opp til at det i denne omgang skal utformes etiske retnings- linjer og lovregler. Utvalget skal vurdere om det er behov for regulering. Mener statsråden at dette er tilstrekkelig i en tid da forskningen får arbeide helt fritt?" (Spørsmålet ble tatt opp av repr. Borghild Røyseland)
 • Spørretimespørsmål fra Leiv Stensland (A) til sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 20.04.1988 av sosialminister Tove Strand

  "I presseoppslag den siste tiden er det gitt eksempler på at pleie- pasienter i syke- og aldershjem må betale nærmest hele sin pensjon i egen- andel. Innebærer de nye reglene for egenbetaling fra 1. januar 1988 at minste- pensjonistene kommer dårligere ut enn tidligere?"
 • Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 20.04.1988 av sosialminister Tove Strand

  "10-12 000 pasienter her i landet lid av hofteleddsatrose, ein smertefull og vond sjukdom. Dei har eit stort behov for operasjon (ein så- kalt totalprotese). Berre 500 blir opererte kvart år og ventetida kan vere opp til 4-5 år. Kven har ansvar for å auke kapasiteten, så ventetida kan bli lavare?"
 • Spørretimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 20.04.1988 av sosialminister Tove Strand

  "Ifølge NRK-Dagsnytt 12. april 1988 kan en konsekvens av de økonomiske problemene i Finnmark fylkeskommune bli at 200 ansatte i helsesektoren i fylket må sies opp. Hvordan vurderer statsråden denne situasjonen, og hvilke tiltak vil settes i verk for å sikre befolkningen i Finnmark et betryggende helse- tilbud?"
 • Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 20.04.1988 av sosialminister Tove Strand

  "Det er i dag behov for eit tilbod til hardt trafikkskadde i Nord-Norge utover det sjukehusa kan gje. Trastad Gård i Harstad er nemnt som aktuell stad for eit slikt senter. Fylkeshelsesjefen i Troms har sendt brev til Sosialdepartementet om saka dagsett 22. januar 1988. Vil statsråden medverke til at eit slikt prosjekt kan bli realisert, t.d. på Trastad Gård?"
 • Spørretimespørsmål fra Åge Ramberg (KrF) til kirke- og undervisningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart på vegne av: Kirke- og undervisningsministeren

  Besvart: 20.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

  "Vil statsråden vurdere å benytte Norges Frikirkeråd som fast hørings- instans ved godkjenning av lærebøker som behandler konfessjonskunnskap?"