Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (18521 - 18540 av 18657)

 • Spørretimespørsmål fra Kari Helliesen (A) til kirke- og undervisningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart på vegne av: Kirke- og undervisningsministeren

  Besvart: 13.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

  "Foreldrene ved Sandnes videregående skole vedtok 15. mars 1988 å betale inn til skolen kr 500 pr. elev for å få lærerne til å gi opp over- tidsnekten. Pengene skal gå til et privat fond som skal brukes i skolen, til kurs, etterutdanning, eller eventuelt tilleggsundervisning. Hvordan ser statsråden på denne foreldre-aksjonen?"
 • Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kirke- og undervisningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart på vegne av: Kirke- og undervisningsministeren

  Besvart: 13.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

  "En gruppe foreldre ved Solhøy barneskole i Vestby kommune har fremmet forslag om at foreldrene ved skolen skal oppta og betjene et lån på kr 100 000 for å forskottere kjøp av lærebøker. Foreldre til barn i fjerde klasse på Sjøstrand skole i Kristiansand planlegger å innføre skolebetaling for å betale en lærerlønn. Kan foreldre ta en slik avgjørelse som delvis privatiserer en kommunal skole, og kan de på denne måten overprøve politiske vedtak?"
 • Spørretimespørsmål fra Ingvard Sverdrup (H) til kirke- og undervisningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart på vegne av: Kirke- og undervisningsministeren

  Besvart: 13.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

  "Stortinget har gitt prinsipiell tilslutning til salg av eiendommer som tilhører Opplysningsvesenets fond. Nesset kommune har søkt om å få kjøpe Nesset prestegård for å ivareta og videreutvikle de rike kulturminner og kulturlandskap som er knyttet til gården. Vil departementet gjennomføre et slikt salg og når kan det i så fall skje?"
 • Spørretimespørsmål fra Johan C. Løken (H) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av finansminister Gunnar Berge

  "Ifølge Arbeiderbladet har nytegningen av aksjekapital til næringslivet sviktet totalt. Vil finansministeren sørge for at Stortinget, f.eks. i Revidert Nasjo- nalbudsjett, blir gitt en vurdering av situasjonen, og at det blir fremmet forslag for Stortinget til omgjøring av de mange vedtak som har hemmet egen- kapitaldannelsen via aksjemarkedet?"
 • Spørretimespørsmål fra Kåre Øvregard (A) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart på vegne av: Justisministeren

  Besvart: 13.04.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

  "Ein gullsmed i Stryn er ilagt bot for å ha henta tilbake varer som var stolne frå han. Varene vart leverte til politiet, som først hadde avslått å hjelpe han med tilbakehentinga. Kva kan statsråden gjere for å hindre ein slik praksis som verkar urimeleg på rettferdssansen til folk flest?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart på vegne av: Justisministeren

  Besvart: 13.04.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

  "Det private vaktselskapet FOX har ved Skjettensentret i Skedsmo kom- mune brukt vold, slagvåpen, håndjern og grov sjikane overfor ungdom som har oppholdt seg ved sentret. Har departementet eller påtalemyndigheten foretatt seg noe med denne saken?"
 • Spørretimespørsmål fra Harald Ellefsen (H) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart på vegne av: Justisministeren

  Besvart: 13.04.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

  "Presseoppslag går ut på at "heroin-kongen" som før påske rømte fra soning hadde meget fri adgang til ukontrollert å kommunisere med omverdenen mens han satt i fengsel, til tross for åpenbar fluktfare. Mener justisministeren at kontrollrutinene i dette tilfelle har vært tilfredsstillende, og hva vil hun gjøre for å skjerpe kontrollen med denne kategori fanger?"
 • Spørretimespørsmål fra Magnar G. Huseby (H) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart på vegne av: Justisministeren

  Besvart: 13.04.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

  "Norske konsulentfirmaer klager over at det tar opptil et halvt år å få arbeidstillatelse for utenlandske eksperter. Det skaper problemer i forbind- else med oljevirksomheten. Hva akter statsråden å gjøre for å få redusert saksbehandlingstiden?"
 • Spørretimespørsmål fra Marit Rotnes (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

  "Hvordan har Samferdselsdepartementet tenkt seg at det utvidede forbud mot bruk av piggdekk skal praktiseres overfor trafikanter i strøk av landet utenom Nord-Norge, der en også får vinterlige kjøreforhold tidlig på høsten og disse forhold varer langt utover våren?"
 • Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

  "Miljøvernministeren opplyste i spørretimen 16. mars 1988 at det ikke forelå noen konkret plan om en mellomriksvei inn i Finland i Øvre Pasvik. Har Regjeringen gått bort fra planen den forrige regjeringen arbeidet med og som det ble fremmet forslag om i Nordisk Handlingsplan?"
 • Spørretimespørsmål fra Margit Hansen-Krone (H) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

  "Departementets ordre til Widerøe's flyveselskap om innsparing har ført til omfattende nedskjæring av rutetilbudet. Mener statsråden dette er forsvarlig distriktspolitikk og i samsvar med Regjeringens løfter?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragna Berget Jørgensen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

  "Det er gitt avslag om konsesjon på drift av Vestfjordferja A/S mellom Bodø og Leknes. Vil statsråden vurdere om det er plass for dette eller lignende pro- sjekt i forbindelse med stortingsmelding om hurtigrutas fremtid?"
 • Spørretimespørsmål fra Johan J. Jakobsen (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Mange kommuner i Troms og Finnmark har hatt en sterk nedgang i sitt folketall. Over tid har det skjedd en betydelig uttynning av befolkningen i den nordlige landsdel. Hvordan vurderer forsvarsministeren denne utviklingen fra et bered- skapsmessig synspunkt, og hvordan vil Forsvaret og Regjeringen møte den svekkelse av vår beredskap som ligger i forlengelsen av befolkningsutvik- lingen i nord?"
 • Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Under den siste NATO-øvinga Arrowhead Express blei det gjort omfattande materielle øydeleggingar, og menneske og dyr blei påført store plager. Folket i lokalsamfunna opplevde øvinga som organisert hærverk og terror. Kva vil bli gjort for å sikre at øvingar blir gjennomførte på ein måte som er akseptabel for folk i lokalsamfunna?"
 • Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Skytefeltsituasjonen for Forsvaret er fortsatt svært vanskelig. Kan forsvarsministeren redegjøre konkret for hvilke skytefelter Fors- varsdepartementet i den nærmeste fremtid vil foreslå at Forsvaret får til- delt, og i tilfelle når dette kan skje?"
 • Spørretimespørsmål fra Arent M. Henriksen (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Etter at et av redningshelikoptrene fra Ørland flystasjon havarerte i påska er beredskapen svekket, særlig for Midt-Norge. Hva vil bli gjort for å rette på dette snarest?"
 • Spørretimespørsmål fra Oddvar J. Majala (A) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

  "Av NRK/Dagsnytt 21. mars 1988 framgår det at en rapport fra et inter- departementalt utvalg i 1981 har gjort det kjent for myndighetene at lodde- bestanden var særlig svak. Hvorfor er ikke offentligheten blitt kjent med disse opplysningene som er særlig viktige for næringskjeden i havet?"
 • Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

  "Dei småtrålkonsesjonar departementet har tildelt Finnmark for å byggje nye fartøy kan vanskeleg realiserast på grunn av dårleg lønsemd. Vil departementet omgjera regelverket slik at desse konsesjonane, even- tuelt midlertidig, kan tildelast eksisterande fartøy som manglar drifts- grunnlag?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av olje- og energiminister Arne Øien

  "Mye av innholdet i Troll-avtalen er fremdeles ukjent for offentlig- heten. Har den nye informasjonen om fornyet innsats av fransk våpensalg til Norge noen sammenheng med Troll-avtalen?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av næringsminister Finn Kristensen

  "Norsk tilslutning til det europeiske patentverket (EPA) er for tida til vurdering i Næringsdepartementet. Hva gjør næringsministeren for å hindre at norsk medlemskap tvinger oss til å godta patentering av dyr og planter?"