Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (18541 - 18560 av 18657)

 • Spørretimespørsmål fra Marit Wikholm (A) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Safarijakt på gaupe er et nytt tilbud i Norge. Hva mener miljøvernministeren om en slik kommersialisering av jakt?"
 • Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Vil miljøvernministeren ta initiativ for å sikre at framande mikro- organismer ikkje kan settast ut i miljøet i Noreg - slik det blant anna har vore varsla i samband med det snøproduserande midlet "Snomax"?"
 • Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Leiande ekspertar meiner at rømt oppdrettslaks betyr ein stor fare for dei ville laksestamma på grunn av arvemessig svekking av bestandane. Kva gjer miljøvernministeren med dette problemet?"
 • Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Miljøverndepartementet har sagt nei til søknad frå Telemark fylkes- kommune om midler til eit miljøvernprosjekt som m.a. skulle gå til ei stilling som miljøvernkonsulent. Vil departementet revurdere avslaget?"
 • Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Miljøverndepartementet har ansvaret for å gi faglige og organisatoriske retningslinjer for lokal og fylkeskommunal vannbruksplanlegging. Glomma er det vassdrag hvor samarbeid over fylkesgrensene og nasjonalt engasjement er mest aktuelt. Arbeidet med vannbruksplanen er nå startet opp i Akershus, Hedmark og Østfold. Når vil departementet ta initiativ for felles målsettinger og samordning av planarbeidet til en felles plan for Glomma i de tre fylkene?"
 • Spørretimespørsmål fra Mona Røkke (H) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Fremsatt av: Georg Apenes ()

  Besvart: 13.04.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Organisasjonen Natur og Ungdom gjennomførte 23. mars 1988 en ulovlig aksjon i Drammen. I Dagsrevyen samme dag uttalte miljøvernministeren bl.a.: "Jeg synes at dette er en betimelig aksjon." Mener statsråden det er forsvarlig og riktig å oppmuntre til ulovlige handlinger?" (Spørsmålet ble tatt opp av representanten Georg Apenes).
 • Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til kultur- og vitenskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

  "I eit oppslag i Dagbladet 12. mars 1988 går det fram at ein fagsjef ved flyværtjenesten på Metrologisk Institutt er beden om å seia opp stil- linga si på grunn av diverse værmålinger han har gjort i sambamd med hoved- flyplassaka. Kan kulturministeren bekrefta eller eventuelt avkrefta at dette er rett, og eventuelt grunngi årsaka til dette?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kultur- og vitenskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

  "En forskningsrapport fra Rogalandsforskning viser at kulturen nedprioriteres. Hva vil statsråden gjøre for å snu denne utviklingen?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kultur- og vitenskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

  "Vil statsråden legge fram forslag om kulturlov, slik et flertall gikk inn for i Innst. S. nr. 132 for 1984-85?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til kultur- og vitenskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

  "Bioteknologi er et hovedsatsingsområde for norsk forskning og utvikling. Det er svært vanskelig for politikere og berørte å vurdere hvilke valgmuligheter vi står overfor. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at det blir foretatt nødvendig vurdering av ny teknologi?"
 • Spørretimespørsmål fra Ingeborg Botnen (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "I NRK Dagsrevyen ble det 23. mars 1988 vist reportasjer fra Iraks bruk av nervegass i Kurdistan. Bruk av nervegass er brudd på Geneve- konvensjonen. Vil utenriksministeren sørge for at saken bringes inn for FN eller andre internasjonale organer for å hindre at dette fortsetter?"
 • Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Fremsatt av: Asbjørn Gunnar Johan Wikestad ()

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  ""International Centre for Genetic Engineering and Biotecknology" er et FN-senter som er opprettet for å arbeide med bioteknologi ut fra u-landas behov. Overveier utenriksministeren om Norge bør melde seg inn?" (Tatt opp av representanten Asbjørn Vikestad)
 • Spørretimespørsmål fra Gudmund Restad (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 23.03.1988 av kommunal- og arbeidsminister William Engseth

  "Ifølge avisene akter Stabburet å legge ned sin virksomhet på Stranda i Møre og Romsdal. Hva kan kommunalministeren gjøre for å avverge at Strandas største be- drift med ca. 125 arbeidsplasser blir nedlagt?"
 • Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 23.03.1988 av kommunal- og arbeidsminister William Engseth

  "Norske husbyggere og kjøpere av ferdighus møter vanskelige og uover- siktlige kontraktsforhold. Hvor langt er departementet kommet i arbeidet med å få utarbeidet bedre standardkontrakter?"
 • Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 23.03.1988 av kommunal- og arbeidsminister William Engseth

  "Arbeidsulykkene innen bygg og anlegg i Oslo har økt sterkt i det siste. Arbeidstilsynet klager over manglende ressurser til kontroll og opp- følging, og entreprenørene blir nesten aldri stilt til rettslig ansvar. Hva kan gjøres for å få ulykkestallene ned, og vil departementet over- veie ekstrabevilgninger til Arbeidstilsynet?"
 • Spørretimespørsmål fra Thea Knutzen (H) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 23.03.1988 av kommunal- og arbeidsminister William Engseth

  "Ved lovvedtak 17. desember 1982 fikk småbarnsforeldre og andre med omsorgsansvar rett til nedkortet arbeidstid. Det er av interesse å få vite mer om bruken av denne rett, med tanke på drøftinger om fremtidig arbeids- tid, pensjonsalder m.m. Vil statsråden ta initativ til å bringe på det rene i hvilken grad det informeres om denne rett i arbeidslivet, og i hvilken utstrekning retten er benyttet?"
 • Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 23.03.1988 av kommunal- og arbeidsminister William Engseth

  "Forslaget til pensjonsreform innebærer en klar prioritering av en gruppe, nemlig eldre som er friske og arbeidsføre, fremfor barnefamiliene når det gjelder arbeidstidsreformer. Arbeidstidsutvalget har utarbeidet en omfattende utredning om ulike måter å endre dagens arbeidstidsordninger. Hvordan vil Regjeringen legge denne saken frem for Stortinget?"
 • Spørretimespørsmål fra Reidun Andreassen (A) til forbruker- og administrasjonsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 23.03.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

  "Etterlatte i samboerforhold har i dag ingen rett til pensjon etter de offentlige pensjonsordninger, selv om samboerforholdet har vart i mange år. Vil statsråden vurdere å rette på dette?"
 • Spørretimespørsmål fra Terje Granerud (A) til forbruker- og administrasjonsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 23.03.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

  "Husbankens kvoter for lån til oppføring av nye barnehager er i dag for små i forhold til etterspørselen etter slike lån. Hva vil departementet gjøre for at flere søknader kan imøtekommes?"
 • Spørretimespørsmål fra Terje Granerud (A) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 23.03.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

  "Skog-sprøyting med kjemiske midler (glyfosat) fra luftfartøy er i dag meget omstridt. Vil departementet ta initiativ til et forbud mot slik sprøyting, even- tuelt gi lokale helsepolitiske myndigheter større innflytelse ved behand- lingen av søknader om slik sprøyting?"