Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Dalheim, Erik (1 - 13 av 13)

 • Spørretimespørsmål fra Erik Dalheim (A) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.03.2001

  Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren

  Besvart: 25.04.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

  Om status for statens innkjøpsrutiner knyttet til returbaserte papirprodukter, med henvisning til Hurum Fabrikker AS og prosjektet Grønn Stat
 • Muntlig spørsmål fra Erik Dalheim (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 02.02.2000

  Besvart: 02.02.2000 av finansminister Gudmund Restad

  Om sommel med gjennomføring av Stortingets vedtak om fritak for investeringsavgift på vannkraft fra 1.1.2000, med tørke i leverandørindustrien som resultat
 • Spørretimespørsmål fra Erik Dalheim (A) til nærings- og handelsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.01.2000

  Besvart: 26.01.2000 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

  Om ABBs konsesjon tilknyttet utstyr til produksjon og distribusjon av elektrisitet, og at manglende bestillinger nå fører til oppsigelser og nedbygging av norsk kompetanse
 • Muntlig spørsmål fra Erik Dalheim (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 19.05.1999

  Besvart: 19.05.1999 av finansminister Gudmund Restad

  Om den negative utviklingen i industrisysselsettingen og mangelen på industrirettede tiltak i Regjeringens reviderte budsjettforslag
 • Spørretimespørsmål fra Erik Dalheim (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.01.1999

  Besvart: 03.02.1999 av finansminister Gudmund Restad

  Om tilretteleggelse for at nye biler kan stilles avgiftsfritt til disposisjon for undervisningsformål, og departementets vilkår om at motorvognen ikke anses salgbar
 • Spørretimespørsmål fra Erik Dalheim (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.02.1998

  Besvart: 11.02.1998 av finansminister Gudmund Restad

  Om den forutsatte omleggingen av innbetalingstidspunkt for engangsavgiften, som bl.a. vil tilrettelegge for avgiftsfrie biler i yrkesopplæringen i bilfag
 • Spørretimespørsmål fra Erik Dalheim (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.01.1992

  Besvart: 05.02.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

  "Vegdirektoratet har forkastet kryssingsalternativene Hurum/Drøbak. Vil samferdselsministeren ta initiativ til en forsering av den plan- prosess som nå må gjennomføres, slik at ikke ytterligere tid tapes i en prosess som har pågått i flere tiår?"
 • Spørretimespørsmål fra Erik Dalheim (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.02.1991

  Besvart: 20.02.1991 av olje- og energiminister Finn Kristensen

  "En økning av strømstyrken i fordelingsnettet fra 230 til 400 V vil kunne gi vesentlig ENØK-gevinst. Vil statsråden vurdere å legge opp til en nasjonal, langsiktig strategi for overgang til et 400 V-system?"
 • Spørretimespørsmål fra Erik Dalheim (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.11.1990

  Besvart: 09.01.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

  "Nordkabel, som eier av kabel-TV-anlegg blant annet i Drammensområdet, har igjen gitt uttrykk for planer om vesentlige økinger av avgiften for kabel-TV-abonnenter. Vil statsråden gjøre sitt til at Stortingets forutsetning om at brukerinnflytelse og kun reelle kostnader knyttet til utbygging og drift av slike anlegg, kan håndheves?"
 • Spørretimespørsmål fra Erik Dalheim (A) til sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.1990

  Fremsatt av: Åse Klundelien (A)

  Besvart: 24.10.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

  "I løpet av de siste fire år er det fra Aksjon Kreftkamp innsamlet 10 mill. kroner til innkjøp av en magnettomograf til Buskerud sentral- sykehus. Sosialdepartementet har nå nektet Buskerud fylkeskommune å kjøpe magnettomografen. Vil sosialministeren vurdere en omgjøring av dette standpunkt, og hvordan påvirker en slik avgjørelse, etter statsrådens oppfatning, folks engasjement og vilje til å ta medansvar?"(Tatt opp av Åse Klundelien)
 • Spørretimespørsmål fra Erik Dalheim (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.06.1990

  Besvart: 06.06.1990 av olje- og energiminister Eivind Reiten

  "Gjennom enøk/miljøpakkeprogrammet EMIL er det avsatt midler til enøk- tiltak i noen av områdene i Norge hvor miljøbelastningene er størst. Hvordan stiller statsråden seg til at ordningen nå er vesentlig svekket, ved at direkte støtte til gjennomføring av enøk-tiltak hos slutt- brukere er tatt bort?"
 • Spørretimespørsmål fra Erik Dalheim (A) til kultur- og kirkeministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.1990

  Besvart: 16.05.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

  "Nordkabel, som eier av kabel-TV-anlegg blant annet i Drammens- området, vil fra 14. mai 1990 innføre dekoder og tilleggsavgifter på tilstedeværende, reklamefinansierte satelittsendinger i kabelnettet. Vil statsråden gjøre sitt til at denne type økonomisk utbytting fra et selskap med monopol i områder stoppes?"
 • Spørretimespørsmål fra Erik Dalheim (A) til forbruker- og administrasjonsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 20.04.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

  "Det blir i dag brukt forskjellige beskrivelser av bl.a. areal og pris ved salg av bolig. Vil statsråden ta initiativ til nødvendige regler for sikring av en bedre forbrukerveiledning i denne sammenheng?"