Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Holte, Jørgen (1 - 19 av 19)

 • Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.1999

  Besvart: 03.03.1999 av finansminister Gudmund Restad

  Om framtidig organisering av likningsforvaltninga og Telemark fylkesskattekontor sitt vedtak om å lokalisere tre likningskontor i Midt-Telemark i Bø kommune
 • Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.05.1997

  Besvart: 28.05.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

  Gjennom avisene er ein blitt kjend med at Telenor har planar om å leggje ned ei rekke betalingstelefonar i distrikta. Kva er bakgrunnen for ein slik avviklingspolitikk, og kva vil statsråden gjere for å hindre at mange bygder blir utan telefonkiosk?
 • Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.02.1997

  Besvart: 05.03.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

  Ifølgje oppslag i Arbeiderbladet 21. februar 1997 får høgskular som uteksaminerer hovudfagsstudentar på normert tid ikkje utbetalt bonus, slik universiteta får. Vil statsråden rette opp denne forskjellshandsaminga av utdanningsinstitusjonane?
 • Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.1996

  Besvart: 27.11.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

  Om at kommunar ikkje har mottatt eit rundskriv om timetalet på kvart årssteg i den 10-årige grunnskulen
 • Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.05.1996

  Besvart: 05.06.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

  "Fra hele distrikts-Norge meldes det om at lokale tillitsvalgte for Arbeiderpartiet er i opprør over Regjeringens landbrukspolitikk. Eksempler på dette er Arbeiderparti-ordførerne i Karasjok og Balsfjord. Har disse ordførerne misforstått distriktsprofilen i Arbeiderpartiets landbrukspolitikk?"
 • Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.1996

  Spørsmålet er trukket tilbake

  "Fra hele distrikts-Norge meldes det om at lokale tillitsvalgte for Arbeiderpartiet er i opprør over Regjeringens landbrukspolitikk. Eksempler på dette er Arbeiderparti-ordførerne i Karasjok og Balsfjord. Har disse ordførerne misforstått distriktsprofilen i Arbeiderpartiets landbrukspolitikk?"
 • Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.05.1996

  Besvart: 22.05.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

  "Statsråd Gunhild Øyangen har gitt uttrykk for at kjøp og sal av melke- kvoter er eit samfunnspolitisk og næringsøkonomisk godt tiltak. Kva for berekningar ligg bak eit slikt forslag?"
 • Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.05.1996

  Besvart: 15.05.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

  "I Klassekampen 9. mai 1996 er det uttalt at jordbruket bygger sitt krav på ein produktivitetsvekst på mellom 4-5%. Dette med bakgrunn i underlagsmateriale frå Budsjettnemnda der staten er med. Det blir vidare opplyst at staten stiller krav om ytterligare produktivitetsvekst på 3-4%. Er dette ei riktig framstilling. I tilfelle ja, kva for andre grupper blir det frå staten si side stilt eit tilsvarande krav?"
 • Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.05.1996

  Besvart: 15.05.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

  "I media blir det framstilt at Regjeringa har gitt tilbod om ei eingongsutbetaling til jordbruket på 150 mill. kroner i 1996. Er dette eit beløp Stortinget tidlegare har gjort vedtak om å løyve, eller vil Regjeringa kome tilbake til Stortinget med forslag om ekstraløyving?"
 • Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.04.1996

  Besvart: 24.04.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

  "I Nationen 18. april 1996 har departementsråd Per Harald Grue skapt tvil om kva for grunnlagsmateriale Regjeringa vil nytte ved jordbruks- forhandlingane. Stortinget har ved fleire høve og seinast i fjor slutta seg til departementet sitt forslag om å leggje til grunn normaliserte rekneskap i totalkalkylen ved vurdering av inntektsutviklinga for jordbruket. Vil statsråden bekrefte at dette blir lagt til grunn også ved forhandlingane i 1996?"
 • Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.04.1996

  Besvart: 24.04.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

  "Stortinget har vedteke krav om beredskapslager av matkorn og forkorn tilsvarande 6 månader normalforbruk av matkorn og 3 månader normalforbruk av forkorn rekna frå 1. juli 1996. På kva måte er Stortinget sitt vedtak iverksett?"
 • Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.03.1996

  Besvart: 17.04.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

  "Fylkesutvalet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gitt uttrykk for uro over at beredskapslagringa av matkorn og forkorn i fylket blir svekka som følgje av ny marknadsordning for korn. Kva planer har statsråden for den framtidige beredskapen av forkorn og matkorn i Møre og Romsdal?"
 • Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.01.1995

  Besvart: 25.01.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

  "I rundskriv av 22. desember 1994 orienterer departementet Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern og dei aktuelle kommunane om endra ordning for tildeling av tresifra varslingsnummer for brann og ulukke. Brevet har eit inn- hald som klart tolkar seg bort frå Stortinget sitt vedtak av 24. oktober 1994. Vil statsråden syte for at vedtaket blir gjort kjend for både Direkto- ratet og dei aktuelle kommunane, og kvifor gjer statsråden nye forsøk på å omgå Stortinget sitt vedtak?"
 • Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.05.1994

  Fremsatt av: Terje Riis-Johansen (Sp)

  Besvart på vegne av: Landbruksministeren

  Besvart: 01.06.1994 av handelsminister Grete Knudsen

  "Når vil kartet over støtteområdet for nordisk landbruk sør for 62. breddegrad bli ferdig, og kor stor andel av inntektstapet i dette området skal kompenserast ved hjelp av tiltak under begrepet nordisk landbruk?" Tatt opp av Terje Riis Johansen
 • Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.04.1994

  Besvart: 04.05.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

  "Kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet har fordelt studieplass- kvotar for aust-europeiske og afrikanske studentar til fagstudium på engelsk i Noreg, finansiert av Statens lånekasse. Vil statsråden arbeide for at det innanfor den same finansierings- ordninga også blir tilbode kvotar for fagstudium på norsk og til innførings- program i norsk språk?"
 • Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.03.1994

  Besvart: 20.04.1994 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

  "Når vil departementet offentleggjere rapporten frå Rebild Marketing Management A/S?"
 • Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.03.1994

  Besvart: 23.03.1994 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

  "Landbruksdepartementet har nyleg justert ned anslaget for EU-støtte til norsk landbruk. Kan landbruksministeren forsikre at det beløp departementet no oppgir er i samsvar med den avtalen Noreg har forhandla fram med EU?"
 • Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.03.1994

  Besvart: 16.03.1994 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

  "I Dagens Næringsliv 8. mars 1994 er det vist til at 10-15 000 arbeids- plassar er i fare innafor næringsmiddelindustrien ved eit EU-medlemskap. Opplysningane er henta frå ein rapport som er utarbeidt for Regjeringa. Dersom det er grunn til å feste lit til at virkningane blir slik, kva for varige tiltak vil landbruksministeren setje i verk for å hindre at så mange arbeidsplassar i næringsmiddelindustrien blir borte?"
 • Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.12.1993

  Besvart på vegne av: Landbruksministeren

  Besvart: 15.12.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

  "I delrapport til Europautgreiinga er det vist til at for å kartleggje virkningane for næringsmiddelindustrien ved eit EF-medlemskap, vart konsulentfirmaet Rebild Marketing Management A/S og Fagbevegelsen sitt senter for forsking engasjert. Rapporten frå FAFO er offentleg, men når vil departementet offentleg- gjere rapporten frå Rebild Marketing Management A/S?"