Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Roaldsen, Rita H. (1 - 16 av 16)

 • Muntlig spørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kommunal- og regionalministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.04.2000

  Besvart: 12.04.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

  Om kommuneøkonomien, og hvorvidt en mer rettferdig fordeling betyr at man forverrer distriktskommunenes situasjon eller viderefører kompensasjonsordningene
 • Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.1997

  Besvart: 21.05.1997 av fiskeriminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

  Jeg viser til ombudsmannens uttalelse i klagesak (sak 96-0873 og 96-1242), den såkalte bomtrålsaken. Mener statsråden fortsatt det er riktig at disse dokumentene skal unndras offentlighet?
 • Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.02.1997

  Besvart: 12.03.1997 av barne- og familieminister Sylvia Brustad

  Nye forskrifter for lekeplasser medfører at flere kommuner har planer om å legge ned lekeplasser fordi de blir for dyre å drive. Dette vil også få konsekvenser for utelekeplasser i barnehager og skoler. Hva vil barne- og familieministeren gjøre for at ikke barns fysiske utelekemiljø blir dårligere?
 • Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.1997

  Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Besvart: 05.02.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

  Bedriften "Arbeid, produksjon, opplæring" i Moss har fått avslag på å ta inn elever under ordningen "praksisplass med kursstønad". Vil statsråden sørge for at denne ordningen, som en viktig del av oppfølgingstjenesten, også kan gjelde for disse elevene?
 • Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.04.1996

  Besvart: 08.05.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

  "Departementet har varslet en stortingsmelding med basis i evalueringen av omorganiseringen av spesialundervisningen. Hvordan kan statsråden forklare en reduksjon i bevilgningene til Nord-Norge-programmet før en har foretatt en evaluering?"
 • Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.03.1996

  Besvart: 27.03.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

  "I forbindelse med gjennomføringen av Reform 94 har det vært viktig å styrke opplæringsringene og opplæringskontorene for å stimulere til flere lærlingkontrakter. Kan statsråden forklare hvorfor de totale tilskuddene til opplærings- kontorene er redusert?"
 • Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.03.1996

  Besvart: 06.03.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

  "Gjennomføring av grunnskolereformen vil medføre et stort behov for førskolelærere. Norsk Lærerlag anslår at det vil bli behov for ca. 6000 lærere for å få gjennomført reformen. Hvor langt er Regjeringen kommet i arbeidet med å lage en handlingsplan for økt førskolelærerdekning?"
 • Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.02.1996

  Besvart: 21.02.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

  "Mange kommuner er bekymret for gjennomføringen av 6-åringenes opplæringsstart fra 1997. Dette gjelder spesielt kommuner som har et stort utbyggingsbehov for å få plass til 6-åringene. Vil statsråden sørge for at kommunene kan lokalisere opplæringen til barnehager i tråd med Stortingets tidligere vedtak?"
 • Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.01.1996

  Besvart: 31.01.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

  "Kunstskolen i Kabelvåg står i fare for å bli nedlagt som en følge av Reform 94. Dette vil være svært uheldig for kunstutdanningen i Nord-Norge. Skolen har vært en viktig stimulans for å få ungdommer fra Nord-Norge til å ta videreutdanning ved kunsthøgskoler og kunstakademier. Hva kan statsråden gjøre for å hindre nedleggelse av skolen?"
 • Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.01.1996

  Besvart: 24.01.1996 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

  "Innføring av fordelsbeskatning på boliger for yrkesbefal i Forsvaret kan få negative bosettingskonsekvenser for mange forsvarskommuner. Yrkesbefal som blir beordret kan velge å pendle i stedet for å ta med familien. Hva vil forsvarsministeren gjøre for å unngå dette?"
 • Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.05.1995

  Besvart: 10.05.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

  "Er det tilfelle at personer på attføring får mindre i utbetaling etter at ansvaret for denne gruppen ble flyttet fra trygdeetaten til arbeidsmarkedsetaten?"
 • Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.12.1994

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Besvart: 07.12.1994 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

  "Kåfjord kommune er kommet spesielt dårlig ut ved tildeling av ramme- tilskudd etter Agder-modellen. Hva vil statsråden gjøre for at Kåfjord kommune kan opprettholde sin skolestruktur?"
 • Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.05.1994

  Besvart: 25.05.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

  "Elever i videregående skole som tar et år som utvekslingsstudent i utlandet, har ikke rett til å få lån og stipend for dette året. Har statsråden tenkt å gjøre noe med dette?"
 • Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.05.1994

  Besvart: 25.05.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

  "Som følge av endring i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen, som gir alle 6-åringer rett til et førskoletilbud, vil det bli et stort behov for førskolelærere. Hva har statsråden tenkt å gjøre for at behovet skal bli dekt?"
 • Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til nærings- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.04.1994

  Fremsatt av: Ivar B. Prestbakmo (Sp)

  Besvart på vegne av: Nærings- og energiministeren

  Besvart: 20.04.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

  "Høgskolen i Harstad er en av de få høgskolene i Norge som har etablert et "reint" studium innenfor området reiseliv og turisme. Her blir studentene reiselivskandidater etter et to-årig studium. Hva akter statsråden å gjøre med det faktum at Høgskolen i Harstad er den eneste høgskolen med et slikt studietilbud som ikke deltar i bedrifts- stipendiatordninga for reiselivsnæringa, til tross for flere henvendelser fra skolen til departementet, med ønske om å kunne delta?"Tatt opp av Prestbakmo
 • Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.02.1994

  Besvart: 23.02.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

  "I "Landsplan for kystkultur" ble det fremmet en ide om å danne fartøyvernsenter langs kysten. På bakgrunn av dette har Riksantikvaren og Norsk Forening for Fartøyvern laget en rapport hvor dette er utredet nærmere. Vil statsråden sørge for at dette arbeidet blir fulgt opp?"