Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Haarstad, Ragnhild Queseth (1 - 20 av 45)

 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til nærings- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.04.1996

  Besvart: 17.04.1996 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

  "Hva mener Regjeringen om at Statkraft går inn på eiersiden i Sydkraft som også eier kjernekraftverk?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.01.1996

  Besvart: 31.01.1996 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

  "Hvordan ser statsråden på at to forsvarssjefer har deltatt på jaktturer der Norges største våpenhandler betalte alle utgiftene?" Tatt opp Marit Arnstad
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.10.1995

  Fremsatt av: Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

  Rette vedkommende: Kommunal- og arbeidsministeren

  Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren

  Besvart: 15.11.1995 av barne- og familieminister Grete Berget

  "Vil statsråden ta initiativ til at listen over produkter som inneholder miljøforstyrrende miljøgifter blir offentliggjort?" Tatt opp av representanten Magnhild Meltveit Kleppa.
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.02.1995

  Fremsatt av: Johanne Sommersæter (Sp)

  Besvart: 15.02.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

  "Når vil forurensningsloven tre i kraft for samferdselssektoren?" (Tatt opp av Johanne Gaup)
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.01.1995

  Besvart: 01.02.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

  "Oslo Hovedflyplass AS har søkt om tillatelse til å slippe ut store mengder acetat, glykol og olje/drivstoff i grunnen på Gardermoen. Naturvern- forbundet og andre er bekymret over planene. Vil miljøvernministeren sørge for at det blir utarbeidet en analyse over den totale forurensningen som vil ramme grunnvannsbassenget på Garder- moen etter at hovedflyplassen er ferdig utbygget, og videre arbeide for å begrense utslippene i størst mulig grad?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.1993

  Besvart: 17.11.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

  "Når vil Regjeringen fremme den bebudede proposisjon om endring av lov om lønnsplikt under permittering?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.05.1993

  Besvart: 26.05.1993 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  "Senterpartiets medlem i Overføringsutvalget (Kleppe II) fikk sær- merknad endret av utvalgets sekretariat. Finansministeren har i Aftenposten av 15. april 1993 beklaget dette. Vil finansministeren bringe dette forholdet i orden ved å sørge for at det blir trykket en korrekt utgave av utvalgets innstilling?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til handelsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.04.1993

  Besvart: 05.05.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

  "Hvorfor har Regjeringen - i motsetning til Sveriges regjering - valgt å hemmeligholde de "posisjonspapirer" som er overlevert EF-kommisjonen?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.04.1993

  Besvart: 21.04.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

  "Hva er departementets begrunnelse for å gi Gunnar Gundersen, som allerede eier 20 000 mål skog, konsesjon på kjøp av den over 6 000 mål store eiendommen Gjuvberget Skog i Åsnes, til tross for at Hedmark fylkeslandbruks- styre tilrådde bruk av statens forkjøpsrett til fordel for mindre skogeiere i området?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til handelsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.02.1993

  Besvart: 10.03.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

  "Hvordan vil Regjeringen gjøre EFs unionstraktat kjent for det norske folk?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.02.1993

  Besvart: 24.02.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

  "Retningslinjene for bruk av de 150 mill. kroner til sysselsettings- formål på kultursektoren hindrer at godkjente prosjekter kan settes i gang, mens bevilgningene går til prosjekter som ikke er prioritert av kommunene. Vil statsråden vurdere reglene for bruk av ekstraordinære sysselsettings- midler til kultursektoren på nytt?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.02.1993

  Besvart: 10.03.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

  "Reindriftsloven og reindriftsavtalen tar ikke hensyn til kvinnenes tradisjonelle rettigheter, noe som blant annet fører til at kvinnelige reineiere ved giftemål mister rettigheter som reineiere. Vil statsråden ta initiativ til endring av reindriftsloven slik at kvinner får rettmessige og selvstendige rettigheter i næringa?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.1993

  Besvart: 17.02.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

  "Postdirektoratets planer for sorteringskontorstrukturen innebærer sterk sentralisering, blant annet skal spredningssortering av all post overføres fra Kongsvinger til Oslo. 10-12 arbeidsplasser forsvinner i Kongsvinger og ny bilrute Oslo-Konsvinger må opprettes. Hva vil statsråden gjøre for å hindre en unødvendig sentralisering uten økonomisk innsparing?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.1993

  Besvart: 27.01.1993 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  "Det nedlegges for tiden mange filialer rundt om i landet i banker som har mottatt statlig støtte. Vil finansministeren ta et initiativ slik at det opprettholdes et landsdekkende servicenett også ved våre forretningsbanker?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.12.1992

  Besvart: 09.12.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

  "På grunn av nedleggelse av Folldal Verk A/S, trenger Folldal kommune nye arbeidsplasser, og gjenvinningsanlegg for brukte bildekk er sterkt ønsket. Når vil departementet ta avgjørelsen om en slik etablering, og hvilken støtte kan departementet bidra med til etablering av Folldal Naturum?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kommunalministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.1992

  Besvart: 09.12.1992 av kommunalminister Gunnar Berge

  "Som en følge av EØS-avtalen har Kommunaldepartementet sendt ut et høringsnotat til fylkeskommunene om regioninndeling av landet bygd på nye hovedprinsipp som grunnlag for bruk av distriktspolitiske virkemidler. Hvorfor har ikke kommunene fått delta i høringsprosessen, og hvilke konsekvenser vil omleggingen få for våre muligheter til å videreføre en selvstendig og målrettet distriktspolitikk?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kommunalministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.05.1992

  Besvart: 27.05.1992 av kommunalminister Kjell Borgen

  "Det finnes eksempler på at kommuner utarbeider reglement om informasjon til media og almennheten som legger sterke begrensninger på de ansattes mulighet til å gi informasjon. Vil statsråden vurdere å utarbeide rådgivende regler for kommunenes informasjonsplikt?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kommunalministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.04.1992

  Besvart på vegne av: Kommunalministeren

  Besvart: 08.04.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

  "Nærings- og sysselsettingsstyret i Hedmark har med utgangspunkt i etableringsloven avslått søknad om tilbygg til Maxi Eiendom A/S i Hamar. Hvilke retningslinjer for bruk av etableringsloven har departementet fulgt ved overprøving av dette vedtaket, og mener departementet at etable- ringsloven i framtida skal brukes som styringsredskap for fylkene?" * (Besvart av samferdselsministeren som settestatsråd, oppnevnt av Regjeringen. Kommunalministeren er inhabil i angjeldende sak.)
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.04.1992

  Besvart: 08.04.1992 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

  "Av oppslag i media 2. april 1992 går det fram at Russland vil gjenoppta atomprøvesprengningene på Novaja Semlja til høsten. Er dette riktig, og hva vil i tilfelle Regjeringen gjøre for å hindre at dette skjer?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kommunalministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.1992

  Fremsatt av: Brit Vingelsgaard Ryen (Sp)

  Besvart: 05.02.1992 av kommunalminister Kjell Borgen

  "Stortinget gjorde den 8. juni 1989 følgende vedtak: "Stortinget ber Regjeringa legge fram ei stortingsmelding om utflytting av statlege institusjonar frå Oslo." Når blir denne meldingen lagt fram?" (Tatt opp av Brit Vingelsgaard Ryen)