Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Klungland, Rolf Terje (1 - 20 av 46)

 • Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.11.2008

  Besvart: 26.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

  Om gjeninnføring av sovevogn til Kristiansand, og hvorvidt man har vurdert å overføre en av vognene som i dag trafikkerer Stavanger, til Kristiansand
 • Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.11.2008

  Besvart: 19.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

  Om når Stortingets vedtak om at det skal gjeninnføres sovevogntilbud mellom Kristiansand og Oslo blir gjennomført
 • Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.02.2007

  Besvart: 07.03.2007 av justisminister Knut Storberget

  Om hvorvidt Agder politidistrikt har dårligere ressurstilgang enn landets øvrige distrikt, med bakgrunn i at man har måttet kutte 40 politistillinger pga. den pressede ressurssituasjonen
 • Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2007

  Besvart: 14.02.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

  Om å sikre at giftinformasjon gis ut fra oljeselskapene, slik at norsk lov og krav til arbeidstakernes sikkerhet blir fulgt
 • Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.05.2005

  Besvart: 18.05.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

  Om å gjeninnføre ordningen med juridisk bistand til kommunene i forbindelse med konflikter om bruk av strandsonen og om almennhetens rettigheter
 • Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.04.2005

  Besvart: 11.05.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

  Om å hjelpe en kreftsyk person som har fått avslag på benmargstransplantasjon i utlandet av Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet, og sikre likt behandlingstilbud i hele Norge
 • Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2005

  Spørsmålet er trukket tilbake

  En kreftsyk person i Flekkefjord har fått avslag på benmargstransplantasjon i utlandet. Avslaget gis av Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet i vedtak fattet 13. april 2005. Nemnda påpeker at klager har vist til at en pasient fra Midt-Norge har fått dekket slike utgifter til behandling. Nemnda skriver at det enkelte helseforetak har ansvaret for å sikre sine pasienter nødvendig helsehjelp. Hva vil statsråden foreta seg for å hjelpe denne personen og dermed sikre likt behandlingstilbud i hele Norge?
 • Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.04.2005

  Besvart: 20.04.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

  Om å hjelpe en enke i Kvinesdal som opplevde at flommen gravde ut grunnen under huset hennes, og av Naturskadefondet fikk beskjed om at hun ikke fikk støtte fordi tomten var festet
 • Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.03.2005

  Besvart: 06.04.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

  Om hva statsråden vil foreta seg for at byggingen i strandsonen kan reduseres
 • Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.03.2005

  Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren

  Besvart: 16.03.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

  Om miljøvurderinger i forhold til den økte faren for naturkatastrofer fra skip som trafikkerer langs vår sårbare kyst, med bakgrunn i at "Fjord Champion" nylig gikk på grunn
 • Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.02.2005

  Besvart: 09.02.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

  Om at BP legger opp til en utbyggingsstrategi for prosjektene på Valhall og Skarv som baserer seg på fabrikasjonskontrakter og ikke EPC-modellen, som lenge har vært enerådende på norsk sokkel
 • Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.11.2004

  Besvart: 01.12.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

  Om at det på et møte med tillitsvalgte i Helse Sør kom fram at man var bekymret over økonomien i sykehussektoren, og hva som er statsrådens vurdering i forhold til lokal- og nærsykehus spesielt
 • Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.10.2004

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Statsråden uttaler til Dagens Næringsliv 11. oktober at andre departement enn Olje- og energidepartementet må ta ansvar for situasjonen i Mo i Rana, etter at kraftkontraktene for industrien på stedet utgår i 2005. I statsbudsjettet for 2005 avviser Regjeringen at det er mulig å innføre en ny generasjon kraftkontrakter for norsk industri. Bare i Mo i Rana står 2 000 industriarbeidsplasser i fare. Hva kan den kraftforedlende industrien vente seg av initiativ fra Regjeringen fremover?
 • Muntlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.02.2004

  Besvart: 11.02.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

  Om at bygging av gasskraftverk i Norge har uteblitt med begrunnelse i at det ikke er lønnsomt, til tross for at det i Sverige ble gjort vedtak i år om å starte bygging
 • Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.02.2004

  Besvart: 11.02.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

  Om status for Regjeringens arbeid med en plan for energigjenvinning i industrien
 • Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.01.2004

  Besvart: 04.02.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

  Om hvilke alternative energikilder som har blitt konsekvensen av de høye strømprisene i 2003, og hvilke konsekvenser dette har i forhold til forurensende utslipp
 • Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.11.2003

  Besvart: 14.01.2004 av miljøvernminister Børge Brende

  Om at Hydro varsler at de delvis vil flytte aluminiumsproduksjonen til land med lavere krav til miljøutslipp, og hva statsråden mener om slik miljøimperialisme
 • Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.10.2003

  Fremsatt av: Knut Storberget (A)

  Besvart: 15.10.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

  Om at politiet pga. ressursmangel ikke rykket ut da en kvinne i Flekkefjord ble holdt som gissel i sitt eget hjem, og hva statsråden vil gjøre for at politiet skal rykke ut ved slike alvorlige hendelser
 • Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.05.2003

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  I Sem-erklæringen vil Regjeringen kartlegge utviklingen og sikre allemannsretten og allmennhetens adgang til naturområder og strandsonen. I Dagsavisen 13. mai uttaler statssekretær i MD at økt bruk av dispensasjon fra forbudet mot bygging i 100-metersbeltet ikke er bekymringsfullt, da utbyggingen er liten og primært gitt til erstatningsbygg. Hva vil bli gjort for å øke tilgangen til strandsonen når de nye og endrede byggene som blir satt opp, gir økt bruk av eiendommene og stenger tilgang til strandsonen ytterligere?
 • Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.05.2003

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  NVE har lagt frem prognoser som viser at kraftunderskuddet i årene fremover vil øke. Olje- og energiministeren sa i spørretimen 7. mai d.å. at "Når det gjelder sist vinter, er det selvfølgelig slik at et gasskraftverk, selv om det er konvensjonelt, gir mindre utslipp enn et kullkraftverk, men det er på kort sikt". Hvorfor går statsråden på tvers av fagkompetansen i Norge, og hva legger statsråden til grunn når han konkluderer med at gasskraftverk bare vil redusere utslippene på kort sikt?