Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Liltved, Tore A. (1 - 20 av 74)

 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.03.1997

  Besvart: 09.04.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

  I spontanspørretimen 19. mars 1997 erkjente statsråd Sandal at IT- bransjen er i sterk ekspansjon, men at sivilingeniørstudiet og ingeniørstudiet, i alle fall deler av studieplassene som har relevans for IT-sektoren, faktisk ikke har søkere nok. Hvilke studier og studiesteder er det statsråden sikter til, hvorfor er det blitt slik og hva gjør statsråden for å øke elevtilgangen til disse for samfunn og næringsliv viktige studier?
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.1997

  Besvart på vegne av: Statsministeren

  Besvart: 12.02.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

  I 1995 uttalte en AP-styringsgruppe på Agder, der blant andre statssekretær Norvald Mo ved statsministerens kontor var med, følgende: "Styringsgruppen skal generere ideer om infrasturktur og næringsutvikling". Har Regjeringen på denne bakgrunn fastlagt en særskilt politikk for denne landsdelen?
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.01.1997

  Besvart: 05.02.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

  Vil samferdselsministeren sette fortgang i arbeidet med utviklingen av Nordic Link slik at denne for Sørlandet livsviktige transportkorridoren blir realitet?
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.04.1996

  Rette vedkommende: Administrasjonsministeren

  Besvart: 08.05.1996 av administrasjonsminister Nils Olav Totland

  "Ifølge Institutt for samfunnsforskning er statsansatte ofte borte i tre dager når de er syke. Næringslivets Ukeavis skriver at dette er en effekt av den norske fraværsordningen. Hvilke effektive tiltak vil statsråden sette i verk for å forhindre misbruk av egenmeldingssystemet?"
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.04.1996

  Besvart: 24.04.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

  "En undersøkelse Næringslivets Hovedorganisasjon har gjort blant små- og mellomstore bedrifter viser at halvparten av bedriftene har problemer med å få arbeidskraft med rett kompetanse. Dette forekommer samtidig som Regjeringen bruker enorme beløp på kvalifiseringstiltak av ulike slag. Er Regjeringens arbeid mislykket?"
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.02.1996

  Besvart: 28.02.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

  "Gjerstad kommunes kjøp- og salgspris pr. dekar råtomt ligger på kr. 7,50 pr. kvadratmeter, mens staten forlanger ved salg av råtomter til Gjerstad kommune kr. 16 pr. kvadratmeter. På denne måten driver staten råtomtprisen i været. Hvilken begrunnelse kan statsråden gi for en slik prisdrivende politikk?"
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.01.1996

  Besvart: 07.02.1996 av justisminister Grete Faremo

  "Agderposten melder at det er frykt for mer vold etter at politistyrken er redusert fordi den ikke orker å gå mer overtid. Statsråden har fått melding om dette i brev fra politimesteren. Dette er ikke besvart. Hvilke begrunnelser har statsråden for ikke å besvare brevet fra politimesteren, og hvorfor hører hun ikke på samstemmige signal fra Arendal politikammer om hva slags politi det er mest behov for?"
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.01.1996

  Besvart: 07.02.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

  "I mai 1995 lovet kommunalministeren å etablere en kontakt med sørlandsfylkene om hvordan en kan utnytte mulighetene i EUs regionalfond, eksempelvis pilotprosjektet. Hva har kommunalministeren gjort så langt, og hvilke muligheter ser han for et EU-støttet samarbeid mellom Nordjylland og Sørlandet om transportkorridoren Nordic Link?"
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.03.1995

  Besvart: 22.03.1995 av justisminister Grete Faremo

  "Selv om Arendal politidistrikt prioriterer forsterkninger til sitt ordenspoliti, ble nye stillinger gitt innen Utrykningspolitiet. Vil justisministeren vurdere å imøtekomme politidistriktets ønske ved å omgjøre stillingene til ordenspoliti, slik at distriktets bekjempelse av vold og kriminalitet kan trappes opp?"
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.03.1995

  Besvart: 22.03.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

  "Regjeringens sløsing med samfunnets midler kommer ytterligere frem ved Aftenpostens avsløring av et dokumentert overforbruk på 90 mill. kroner utbetalt for tomme plasser i asylmottak. Hva har vært galt med Regjeringens kontrollrutiner, og hvilke tiltak vil kommunal- og arbeidsministeren sette i verk for å sikre en forsvarlig behandling av skattebetalernes penger?"
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til administrasjonsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.03.1995

  Besvart: 15.03.1995 av administrasjonsminister Nils Olav Totland

  "Stadig flere klager på at departementene setter uforsvarlige korte høringsfrister. Mener statsråden at klagene er ubegrunnede siden han ikke sørger for å snu utviklingen i en mer forsvarlig retning?"
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.03.1995

  Besvart: 15.03.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

  "Statsråd Hernes' løfter gjennom flere år om å fremme forslag om øket foreldreinnflytelse i skolen, synes ikke å være annet enn tomt prat. Kan statsråden nå garantere at han vil fremme et slikt forslag i løpet av våren?"
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.02.1995

  Besvart på vegne av: Statsministeren

  Besvart: 15.02.1995 av justisminister Grete Faremo

  "19 mennesker har mistet sitt arbeid fordi restaurant og hotell Ting Hai House i Arendal har fått avslag på sin søknad om arbeidstillatelse for kinesiske kokker og følgelig har måttet innstille driften. Kan statsministeren forklare hvordan en slik politikk er forenlig med Regjeringens stadige forsikringer om at arbeid til alle er Regjeringens oppgave nr. 1?"
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.05.1994

  Besvart: 11.05.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

  "Det er avslørt manglende kontroll og omfattende feilutbetalinger ved hele 7 av 13 arbeidskontorer. Vil kommunal- og arbeidsministeren sørge for at det blir gjennomført en uavhengig gjennomgang av arbeidskontorenes kontrollrutiner og utbetalinger for å sikre samfunnet mot ansvarsløshet og misbruk av offentlige midler?"
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.02.1994

  Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren

  Besvart: 02.03.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

  "Mange norske kommuner benytter geografisk beliggenhet som kriterium ved tildeling av kontrakter, og Kommunenes Sentralforbund overveier å legge dette inn som et saklig kriterium i sitt normalreglement for kommunene. En slik utvikling vil øke uheldige konkurransevridninger og gi tap for innbyggerne. Mener statsråden at et slikt kriterium er i tråd med nasjonalt og internasjonalt regelverk, og i motsatt fall, hva vil statsråden gjøre for å sikre en mer objektiv og effektiv konkurranse?"
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.02.1994

  Besvart: 16.02.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

  "Statistikk viser at levevilkårene i fylkene Aust-Agder og Vest-Agder innen en rekke viktige områder er langt dårligere enn i landet for øvrig. Vil statsråden bidra til at statens innsats blir øket i de områder der staten har et ansvar slik at Agder-fylkenes levevilkår kan heves opp til landsnormen?"
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.12.1993

  Besvart: 08.12.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

  "Hvis SAS avvikler sine flygninger på Kristiansand - København, er det avgjørende for at andre selskaper skal kunne etablere flygninger på strekningen, at de får et prissamarbeid med SAS på interline-flygninger. Hvordan vurderer statsråd Opseth muligheten for et slikt samarbeid?"
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.12.1993

  Besvart: 08.12.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

  "Hvor langt er arbeidet med å lovfeste retten til døves eget tegnspråk kommet?"
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.11.1993

  Besvart: 17.11.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

  "Hva er begrunnelsen for at departementet har avslått en søknad om etablering av et privat gymnas i Kristiansand, mens en tilsvarende søknad om etablering i Ålesund er godkjent?"
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.10.1993

  Besvart: 27.10.1993 av helseminister Werner Christie

  "Helseministeren har pålagt Grimstad kommune å flytte legevakten fra Falken til Grimstad sykehjem mot råd fra kommunelegen, byens folkevalgte og administrasjon. Hva er helseministerens begrunnelse for å overstyre Grimstad kommune med et slikt pålegg, et pålegg som vil frata kommunen en ordning som fungerer til alles tilfredsstillelse?"