Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Forsvarsministeren FD (1 - 20 av 596)

 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Til behandling

  Det vart nyleg publisert funn frå Befalets Fellesorganisasjon (BFO) si undersøking om trivselen blant tilsette i Forsvaret. Ifølgje undersøkinga vil berre kring åtte prosent av dei tilsette i Forsvaret i dag tilrå Forsvaret som arbeidsplass. Tilstanden innan eigedom, bygg og anlegg er kritisk dårleg fleire stader. Dersom tilhøva ikkje vert betra snarleg vil Forsvaret både miste viktig kompetanse og verte mindre attraktivt som arbeidsplass. Kva meiner statsråden om funna frå BFO si undersøking, og kva vil han gjere med situasjonen?
 • Muntlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 02.12.2020

  Besvart: 02.12.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden vil ta et eget initiativ til at det skal skje en raskere avklaring av fremtidig båndlegging av arealer ved Andøya flystasjon, og eventuelt når
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 02.12.2020

  Besvart: 02.12.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om forsvarsministeren kan stadfeste overfor Stortinget at innfasing av P8 i sin heilskap skal skje på Evenes og flybasen der
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om det er i Norges interesser å tvinge en atomubåtkrig inn i Norskehavet, hvordan regjeringa mener at amerikanske militærbaser på norsk jord ikke er i strid med basepolitikken, og hvorvidt denne nye strategien er del av noen av de pågående forhandlingene mellom Norge og USA
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden kan stadfeste at NATO har godteke total nedlegging av flyplassen på Andøya, og at ein ikkje skal ha han i bruk etter 2025, som er tidspunktet då han skal vere nedlagt
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at totalkostnaden for F35-kampflyene nå er ventet å bli 20 mrd. kr mer enn styringsrammen Stortinget har lagt til grunn, og 10 mrd. kr mer enn kostnadsrammen som regjeringen har vært klar på at de ikke skulle bryte med, og hvorvidt forsvarsministeren nå vil omtale det som en kostnadssprekk
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Ved nedleggelsen av CRC Mågerø i 2016 ble Forsvarets programmeringssenter midlertidig flyttet til Rygge, men obligatorisk underlagt 131 luftving i Sørreisa. Når vil statsråden gjøre slutt på den midlertidige plasseringen og samlokalisere programmeringssenteret med sitt naturlige fagmiljø, og eneste brukermiljø, i CRC Sørreisa?
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.05.2020

  Besvart: 06.05.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at vi for første gang siden vi begynte med langtidsplanlegging i 1990, har fått en åtteårsplan, ikke en fireårsplan, og hvorfor forsvarsministeren trenger åtte år på å ansette om lag 3 000 ekstra i Forsvaret
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.05.2020

  Besvart: 06.05.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om korleis ministeren kan forsvare å levere ein langtidsplan til Stortinget, der Forsvaret vert sett på eit kvileskjær dei neste fire åra, som ikkje på nokon måte svarer på dei trugsmåla som Noreg har i dag, som me står overfor her og no
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt hele flyttingen av Hærens Bell-helikopter var feilslått, med henvisning til at regjeringa i gjeldende langtidsplan fastslo at en eventuell flytting av Hærens helikopter på Bardufoss bare ville komme på tale når kystvakthelikoptrene og redningshelikoptrene var på plass på Bardufoss
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om frykt for at tilstedeværelse av amerikanske militære fly på Jan Mayen øker spenningen, og hvorvidt regjeringen har gitt opp å klare å forsyne en norsk base i Norge, og om ikke det i så fall er en fallitterklæring for regjeringen og for det norske Forsvaret
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om ministeren meiner at Luftforsvaret har den beste operative kompetansen til å vurdera kvar innfasinga av dei nye P8-flya skal skje
 • Muntlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om forsvarsministeren kan informere Stortinget om hvordan Norge vil møte forespørsel fra franske og maliske myndigheter om å bidra til en flernasjonal styrke i Mali
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.12.2019

  Besvart: 18.12.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden meiner at å fase inn dei nye P8-overvakingsflya handlar om operativ drift, og om han dimed vil følgje tilrådinga frå Luftforsvaret når den ein gong kjem på hans bord, med bakgrunn i at det no er kjent at forseinkinga av arbeidet på Evenes gjer at innfasinga må skje ein annan stad
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.12.2019

  Besvart: 18.12.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorfor forsvarsministeren er uenig med en enstemmig kontrollkomité og insisterer på å bygge ned Hæren i indre Troms
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF har bedt Helsedirektoratet anmode Forsvaret om å stasjonere et av Forsvarets Bell-helikoptre med 24-timers beredskap i Kirkenes. Oppdraget er så langt tidfestet frem til jul for å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark. Så langt har ikke Helse Nord fått noen respons, og situasjonen beregnes som kritisk. Hvorfor er det ikke gitt en avklaring på forespørselen?
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 13.11.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden synes det er verdig behandling av de vernepliktige at de nå må vaske militært tøy selv og dele på noen få vaskemaskiner, med henvisning til at de må vaske klær på natten, at det går ut over hviletid og beredskap, og ikke minst utgjør smittefare
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at Norge går inn i det europeiske forsvarssamarbeidet EI2, og hva som er bakgrunnen for at det ikke er lagt frem for Stortinget til behandling som en egen sak før tilslutning
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvor mye vi har betalt i norske kroner så langt i kampflyprogrammet, og hvor mye Forsvarsdepartementet estimerer at de resterende betalingene vil komme på, i den valutaen de skal betales i, som i hovedsak vil være amerikanske dollar
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hva slags metode Forsvarsdepartementet bruker for å sette valutakurs i kampflyprogrammet, og om det er gjort en vurdering av hvorvidt denne metoden er den som gir best prognose