Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Helse- og omsorgsministeren HOD (1 - 20 av 28)

 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om at det med bakgrunn i kapasitet og lokalsykehusbehov i Oslo-området drøftes planer om et nytt lokalsykehus i tillegg til Aker, og hvorvidt statsråden det kan være grunn til å vurdere om det kommende nye sykehuset kan være en utvikling av egnede deler av Ullevål
 • Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden vil ta munnhelse inn i egenandelsordningen, da skader, smerte og ubehag i munnhulen i liten grad dekkes av folketrygden
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden kan svare på kor mykje eit liggjedøgn på barselavdeling kostar, og kva Helse Bergen årleg vil spare på å kutte ansvaret med tre liggjedøgn for kvinner/barn, og kvifor ikkje regjeringa grip inn og sikrar kommunen sine interesser
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Det er ein vedvarande konflikt mellom Helse Bergen og Bergen kommune når det gjeld utvikling av barseltilbodet når helseføretaket skal redusere ansvaret for barseltilbodet frå fem til to døgn, utan at dette blir kompensert i kommunen med midlar. Kan statsråden svare på kor mykje eit liggjedøgn på barselavdeling kostar, og kva Helse Bergen årleg vil spare på å kutte ansvaret med tre liggjedøgn for kvinner/barn, og kan statsråden forklare kvifor regjeringa ikkje grip inn og sikrar kommunen sine interesser?
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Aftenposten avslørte tirsdag at over 200 norske kommuner og helseforetak har hatt avtale med selskapet Orange Helse om levering av helsevikarer. Selskapet har fakturert det offentlige Norge nær 1 milliard kroner. Eierne organiserer virksomheten i lavskattland og har hatt transaksjoner gjennom et skatteparadis. Hvordan mener statsråden at hensynet til pasientsikkerheten ivaretas når kommuner og helseforetak bruker vikarer fra bemanningsbyråer, og hva tenker statsråden om at skattepenger havner i skatteparadiser?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvilke tiltak statsråden vil sette i gang som kan sørge for at lidelser blir diagnostisert, og at de som er syke kan få den hjelpen de trenger, med bakgrunn i en studie som avdekker at personer med alkoholproblemer, angst og depresjon ikke blir diagnostisert
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.11.2017

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 06.12.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvordan og når norske myndigheter ble varslet av russiske myndigheter om utslipp av små mengder av det radioaktive stoffet ruthenium, med bakgrunn i at utslippene ble målt i Russland allerede 26. september, men først offentliggjort 20. november
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden vil sikre at nasjonal overdosestrategi blir vidareført, med bakgrunn i at målet med strategien, som var å få ned talet på narkotikadødsfall, ikkje er nådd
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Fremsatt av: Per Martin Sandtrøen (Sp)

  Besvart: 29.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om regjeringen vil sørge for en løsning der den nasjonale ordningen for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet drives i offentlig regi, med bakgrunn i at Norsk helsearkiv på Tynset pekes på som et naturlig alternativ
 • Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvorvidt foreldre bør ha tilgang til journalen til barn under 12 år i psykisk helsevern, med henvisning til at Helse Nord og Helse Vest har åpen elektronisk journal også i BUP, der det er opp til hver enkelt behandler å skjerme for e-innsyn
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvorvidt det er Helse Sør-Øst RHF eller Sykehuset Innlandet HF som må dekke ekstrautgiftene etter installering av et røntgendatasystem, med henvisning til at Sykehuset Innlandet ble valgt som pilotsykehus og har fått årlige ekstrautgifter på om lag 15 mill. kr.
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om at det ikkje lenger skal vere mogleg å få dekka kostnader ved tannbehandling til pasientar med tannskrekk/odontofobi, kvifor ikkje denne store endringa blei sendt på høyring og om statsråden vil vurdere å reversere denne innstramminga
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2017

  Fremsatt av: Nisrin Morabit (SV)

  Besvart: 15.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden følger opp arbeidet med å hindre antibiotikaresistens fra produksjon av medikamenter som norske sykehus kjøper inn
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om barn og voksne i psykisk helsevern som opplever forsinkelser og ventetid før helsehjelpen kan starte, og hvordan statsråden skal sikre at pakkeforløpene kommer alle som har behov for det, til gode
 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om korleis dei ulike hjelpeetatane kan samarbeide betre i det daglege for å hjelpe personar med alvorleg psykisk sjukdom og store rusproblem, med bakgrunn i at ein i Rogaland har gjort seg gode erfaringar med at brannvesenet saman med andre etatar hjelper bebuarar som er sterkt hjelpetrengande
 • Spørretimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om at den viktigste årsaken til at unge mennesker blir uføretrygdet, er psykiske problemer, og hvordan statsråden skal sikre gode lavterskeltjenester ute i kommunene når pengene ikke når frem
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden er enig i at god tannhelse er viktig også for den psykiske helsen, og hvorfor han i så fall velger å kutte i pasientenes trygdestønad til nødvendig tannhelsebehandling
 • Spørretimespørsmål fra Mani Hussaini (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om at skolehelsetjenesten blir pekt på som avgjørende for forebygging av psykiske vansker blant ungdom, og hvorfor regjeringen har allergi mot å øremerke mer penger til skolehelsetjenesten og flere årsverk
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden vil forsvare den pressede situasjonen i psykisk helsevern, og hva han vil gjøre for å ivareta viktige tilbud, med henvisning til at Helse Bergen ut fra budsjettsituasjonen må legge ned en avdeling ved Sandviken sykehus og legge ned Jobbfast, Norges eneste helsetilbud for varslere
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.11.2017

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Helseforetakenes 'sørge-for'-ansvar innebærer anskaffelsesprosesser. Helfo har egne anskaffelsesprosesser, og pasientene kan velge med utgangspunkt i fritt behandlingsvalg. Regjeringen har oppretta en tredje 'hybrid' ved at Helfo godkjente behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Mange av disse er vurdert som ikke godkjente i HF og RHFs ordninger, men har fått avtale med Helfo om å levere rusbehandling. Er det kvantitet eller kvalitet regjeringen på denne måten vil tilby rusavhengige?