Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 19 av 19)

 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.03.2018

  Til behandling

  Norges Bondelag har krevd at beitebrukere etter ulveangrep i Rendalen i 2016 får erstatning på samme grunnlag som etter rovdyrangrepene på Hadeland i 2017. Tapet i Rendalen var på 591 sau og 1 storfe. 55 personer brukte over 4 000 timer på ekstraordinært tilsyn og kadaversøk, i tillegg til ekstra kjøring. Klima- og miljødepartementet avviste kravet og mente at situasjonen 'ikke var av en slik ekstraordinær karakter som den på Hadeland'. Hva mener statsråden det er som gjør at situasjonen på Hadeland var ekstraordinær, mens situasjonen i Rendalen ikke var det?
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.03.2018

  Til behandling

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Norsk Sau og Geit fikk avslag fra Miljødirektoratet på en søknad om å fortsette et fellesprosjekt med fokus på forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltområder. Prosjektet er inne i sin tredje periode og er en pådriver for dialog og konfliktdemping mellom beitenæring, forvaltning og øvrige aktører i rovviltspørsmål. Konfliktforebyggende tiltak er viktig i rovdyrdebatten. Vil statsråden sørge for at prosjektet får støtte til forlengelse?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hva som er status for vurderingene av biodrivstoff med hensyn til lokal luftkvalitet, med bakgrunn i varsler om overskridelse av grensene for lokal luftforurensning i Oslo
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2018

  Besvart: 07.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden kan redegjøre for hvordan han har tenkt å følge opp Stortingets vedtak om at Enovas mandat omfatter utbygging av landstrøm for cruiseskip i kommunal eller privat regi, som er avgjørende for å kutte luftforurensing og utslipp
 • Spørretimespørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.01.2018

  Fremsatt av: Per Espen Stoknes (MDG)

  Besvart: 07.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorvidt regjeringens oljepolitikk er i tråd med Parisavtalen, med henvisning til at forslag om 103 leteblokker er sendt ut på høring i januar
 • Muntlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om den kontroversielle saka om løyve til deponering av totalt 250 millionar tonn gruveavfall i Førdefjorden, og korleis statsråden vil setje samfunnseffekt opp mot miljøeffekt når vi no veit at det blir lengre aktivitet med dagbrot, at drifta ved gruva blir berre 29 år, og at det blir færre arbeidsplassar
 • Muntlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om hvordan statsråden og regjeringen har tenkt å bidra til at vi får stanset at plastmengden til havs øker, og at vi får renset havet for den plasten som allerede er der
 • Muntlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om statsråden kan berolige innbyggerne som får nytt deponi for farlig avfall i sitt nabolag, med henvisning til de gjenstående prosjektene i Raudsand og Brevik
 • Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om når statsråden vil legge fram en faglig utredning av bestandsstørrelse og forvaltningsmål som kreves for å ha en levedyktig ulvebestand
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om hvorvidt statsråden er enig i vurderingene om at det ikke er tap av husdyr som er begrunnelsen for å ta ut ulveflokker, men andre årsaker, og om han i så fall kan oppgi hvilke
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I 2013 gikk Høyre, sammen med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, inn for at eiere av fredede bygninger skulle få skattefradrag for restaureringskostnader og fritak for kommunal eiendomsskatt. Likevel har Høyre unnlatt å følge opp denne saken i den perioden partiet har sittet i regjering. Hva har skjedd med Høyres politikk på dette feltet i tiden etter?
 • Muntlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om kva statsråden meiner vi kan og bør gjere for å sørgje for at reparasjon blir billigare samanlikna med nykjøp, slik at fleire vel å reparere framfor berre å kjøpe nytt, med bakgrunn i at det materielle forbruket vårt ikkje er berekraftig
 • Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om klima- og miljøministeren vil sørge for at kraftforsyningen er tilstrekkelig utredet før saken om utbygging av feltet Johan Castberg i Barentshavet legges fram for Stortinget, med henvisning til at feltet vil ha store klimagassutslipp i en tid hvor Norge har som mål å nærme seg null utslipp
 • Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om hvordan statsråden ser for seg Norges rolle i prosessen framover mot 2018 for å legge grunnlag for å forsterke Parisavtalen og forpliktelsene som landene har lagt inn i Parisavtalen, og hva det innebærer om vi skal nå 1,5-gradersmålet
 • Muntlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om at Oslo tingrett etter søksmål fra WWF stopper all jakt i en midlertidig forføyning også utenfor ulvesonen, og hva statsråden mener om denne type politiske omkamper i rettsvesenet, og om han vil legge til rette for at vi unngår det i framtiden
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om at Trysil kommune fikk avslag på søknad om tilskudd til å undersøke ulvens genetiske og geografiske opphav, bl.a. fordi kunnskap og forskning anses som konfliktdempende, og hvorvidt statsråden mener han er bedre kvalifisert enn kommunestyret til å vurdere hva som vil virke konfliktdempende
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om hvorvidt statsråden er enig i at tap av insekter er en kritisk trussel mot matsikkerhet og naturmangfold i Norge og at vi må gjøre mye mer for å stanse den alvorlige utviklingen
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.10.2017

  Besvart: 08.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om statsråden vil vurdere å innføre nullutslippssoner i verdensarvfjordene
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2017

  Besvart: 08.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om hva statsråden vil gjøre for å få oversikt over områder langs norskekysten som er brukt som avfallsplass i tidligere tider, og hva som vil bli gjort for å rydde opp, med henvisning til at kveite på Sklinnabanken på Namdalskysten er så full av miljøgifter at det er nedlagt fiskeforbud