Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 17 av 17)

 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om det er riktig at en bedrift som Glasopor får det økonomiske ansvaret for oppryddingen etter flommen i 2018, eller om statsråden vil vurdere å gripe inn slik at ansvarsforholdene blir endret, og at private aktører slipper å ta dette store ansvaret på vegne av storsamfunnet
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Besvart: 19.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om kven som kan bestille cruiseanløp til Flåm i 2026 i tråd med stortingsvedtak nr. 691 (2020-2021), og kva tydinga er av "[...] staten sikrer etablering av landstrøm i Flåm som planlagt innen 2022" i dette vedtaket
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.04.2021

  Besvart: 05.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om statsråden er tilfreds med at dagens rovviltpolitikk marginaliserer beitenæringene i Nordland, med store tap av beitedyr på grunn av rovvilt og manglende bestandsreguleringer, spesielt på gaupe og på jerveaktivitet i kystnære områder.
 • Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.04.2021

  Besvart: 28.04.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om ytterligere tiltak for å nå målet om minst 45 prosent utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor, i lys av SSBs oppdagelse av en feil i klimaregnskapet som bl.a. innebærer at den nylig vedtatte klimaplanen neppe er nok til å nå 2030-målet
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om klima- og miljøministeren vil gje Miljødirektoratet i oppdrag å utføre ektraordinære uttak av jerv i vår for å kome ned på bestandsmålet som Stortinget har sett
 • Muntlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.04.2021

  Besvart: 07.04.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om hvilke finansielle vurderinger og konsekvensutredninger regjeringen har lagt til grunn for den foreslåtte og drastiske økningen av CO¨2-avgiften
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.03.2021

  Besvart: 24.03.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om å beskrive forskjellen mellom Artsdatabankens type- og beskrivelsessystem Natur i Norge, som all naturtypekartlegging fremover skal skje etter, og Miljødirektoratets instruks, som kommunene må bruke når de selv iverksetter og stiller krav om slik kartlegging
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.03.2021

  Besvart: 24.03.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om å love at den helhetlige planen for Oslofjorden kommer før sommeren, slik at man kan se nye politiske grep for en sunnere fjord og tiltak som bedrer forholdene for friluftslivet
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.03.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  7. desember 2020 vedtok Stortinget følgende: "Stortinget ber regjeringen stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse. Med midlertidig utvidelse forstås vernesoner/buffersoner som verner et avgrenset område i beiteprioritert område utenfor ulvesonen der det vanligvis kan utøves lisensfelling. [...]" Nå har regjeringen klart i strid med dette etablert nye, midlertidige buffersoner for å verne Elgå-ulven som er på vandring. Vil regjeringen umiddelbart rette seg etter Stortingets klare vedtak, og sette i gang jakt?
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.02.2021

  Besvart: 10.02.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om hvorfor regjeringen ikke har utarbeidet en helhetlig ladestrategi, da det trengs en kraftig utbygging av ladeinfrastrukturen hvis elbil eller hybridbil skal bli et reelt valg for alle
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.12.2020

  Besvart: 09.12.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om at det nye regelverket gjør at flere industribedrifter kan miste hele sin CO¨2-kompensasjon, og om statsråden vil gå nye runder med EU om denne saken for å inkludere flere virksomheter i ordningen og sikre mulighet for større støtte til hver virksomhet
 • Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 02.12.2020

  Besvart: 02.12.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om hvordan statsråden fra Venstre kan forsvare at man har gjort det mindre attraktivt å velge elbil og mer attraktivt å kjøpe fossilbil
 • Muntlig spørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 02.12.2020

  Besvart: 02.12.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om vi kan forvente at den varsla klimameldinga og utgreiinga av konsekvensane av klimagassutslepp og kostnadar ved ulike tiltak, er vesentleg betre fundamenterte enn regjeringa sitt eige forslag til budsjett og det som går fram av Klimakur, som kom tidlegare i år
 • Muntlig spørsmål fra Espen Barth Eide (A) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 02.12.2020

  Besvart: 02.12.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om i hvilken grad Norge har vært involvert i å påvirke EUs nye klassifiseringssystem for grønne investeringer, og om statsråden deler bekymringen for at dette har kommet litt uheldig ut med hensyn til framtidige norske vannkraftinvesteringer
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.11.2020

  Besvart: 25.11.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om at det ikke kan være en villet politikk at det å skrive søknader er blitt en uforholdmessig stor andel av arbeidsoppgavene for å kunne oppfylle rollen som naturinformasjonssenter, med eksempel i mer byråkrati og mindre naturinformasjon ved Nordland nasjonalparksenter
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om statsråden kan forsikre om at Norge har vært en konsekvent pådriver for en mest mulig ambisiøs klimapolitikk i forhandlingene om internasjonale regler for utslippskutt i skipsfarten i regi av IMO
 • Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om statsråden har informasjon som tilsier at NOAH vil investere i en forlengelse av deponikapasiteten på Langøya uten at staten har klarlagt ny deponikapasitet etter 2030