Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 20 av 29)

 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Jeg viser til brev datert 24. april 2018 fra Miljødirektoratet. Her står det blant annet at fylkesmennene må gjøre vurderinger av skadefelling av streifulver som dukker opp utenfor ulvesona i forkant av beitesesongen. Det står at fylkene må avklare individenes genetiske status i forkant av fellingsforsøk. Hvordan tenker statsråden en i praksis skal sjekke genetisk status, og vil dette påvirke tiden det tar fra skade oppstår til fellingstillatelse kan gis?
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.05.2018

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Klima- og miljødepartementet sendte i april ut et brev til Miljødirektoratet, alle landets fylkesmenn og de åtte regionale rovviltnemndene, der departementet ber Miljødirektoratet om 'så langt det er mulig avklare individenes genetiske status i forkant av fellingsforsøk'. Hvorfor er det gitt løyve til en skadefelling i deler av Akershus og Oppland, mens man har avslått søknad om skadefelling på Tynset med begrunnelse i at man først må avklare ulvens DNA?
 • Spørretimespørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om regjeringa vil legge eventuelle endringar i heimel for vassforskrifta og endringar i lover som følgje av dette fram for Stortinget, og avvente vedtak om saka, slik at ho kan sjåast i samanheng med regionreforma
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden vil ta initiativ for å fremskynde arbeidet med en vanntjenestelov, som vil bidra til en mer helhetlig og effektiv statlig styring på vann- og avløpsområdet
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 18.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hva statsråden vil gjøre for å øke helikopterberedskapen ved uttak av rovvilt, for å sikre beitenæringa og dyrevelferd hos beitedyr
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Besvart på vegne av: Kulturministeren

  Besvart: 18.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hva som er status i arbeidet med planene om framtidig bruk av Nasjonalgalleriet, og når dette vil bli lagt fram for Stortinget
 • Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart: 18.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvilke tiltak regjeringen vil iverksette for å begrense det store omfanget av ulovlig motorferdsel i naturen vår
 • Muntlig spørsmål fra Espen Barth Eide (A) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvordan statsråd Elvestuen vil følge opp Stortingets vedtak om forsterkede klimamål, med bakgrunn i at representanten Elvestuen, i forbindelse med ratifiseringen av Parisavtalen i juni 2016, uttalte at det er avgjørende at alle land, spesielt verdens rikeste land, oppjusterer ambisjonene sine
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hva som gjøres for å følge opp Stortingets vedtak om naturvern og vern av utrydningstruede arter i behandlingen av naturmangfoldmeldingen, med bakgrunn i at bare 13 arter har fått beskyttelse til tross for at målet i loven var å utpeke rundt 400 såkalte prioriterte arter
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hva som er statsrådens plan for å få rovdyrene ut av rødlisten, med bakgrunn i at statsråden selv har et autentisk engasjement for natur og dyr, mens det er mer usikkert om regjeringen er oppriktig interessert i å ta trygt vare på dyrene som hører hjemme i norsk natur
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.03.2018

  Fremsatt av: Per Martin Sandtrøen (Sp)

  Besvart: 21.03.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om at Klima- og miljødepartementet avviste kravet fra beitebrukere etter ulveangrep i Rendalen, som krevde erstatning på samme grunnlag som etter rovdyrangrepene på Hadeland, og hva det er som gjør at situasjonen på Hadeland var ekstraordinær, mens situasjonen i Rendalen ikke var det
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden kan sørge for at et fellesprosjekt med fokus på forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltområder får støtte til forlengelse
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hva som er status for vurderingene av biodrivstoff med hensyn til lokal luftkvalitet, med bakgrunn i varsler om overskridelse av grensene for lokal luftforurensning i Oslo
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2018

  Besvart: 07.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden kan redegjøre for hvordan han har tenkt å følge opp Stortingets vedtak om at Enovas mandat omfatter utbygging av landstrøm for cruiseskip i kommunal eller privat regi, som er avgjørende for å kutte luftforurensing og utslipp
 • Spørretimespørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.01.2018

  Fremsatt av: Per Espen Stoknes (MDG)

  Besvart: 07.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorvidt regjeringens oljepolitikk er i tråd med Parisavtalen, med henvisning til at forslag om 103 leteblokker er sendt ut på høring i januar
 • Muntlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om den kontroversielle saka om løyve til deponering av totalt 250 millionar tonn gruveavfall i Førdefjorden, og korleis statsråden vil setje samfunnseffekt opp mot miljøeffekt når vi no veit at det blir lengre aktivitet med dagbrot, at drifta ved gruva blir berre 29 år, og at det blir færre arbeidsplassar
 • Muntlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om hvordan statsråden og regjeringen har tenkt å bidra til at vi får stanset at plastmengden til havs øker, og at vi får renset havet for den plasten som allerede er der
 • Muntlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om statsråden kan berolige innbyggerne som får nytt deponi for farlig avfall i sitt nabolag, med henvisning til de gjenstående prosjektene i Raudsand og Brevik
 • Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om når statsråden vil legge fram en faglig utredning av bestandsstørrelse og forvaltningsmål som kreves for å ha en levedyktig ulvebestand
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om hvorvidt statsråden er enig i vurderingene om at det ikke er tap av husdyr som er begrunnelsen for å ta ut ulveflokker, men andre årsaker, og om han i så fall kan oppgi hvilke