Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (161 - 180 av 426)

 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om at ein samla komité i 2010-2011 skreiv at «det er viktig at drifts- og basemiljøet i Florø videreutvikles, og at kompetanse- og funksjonsbredde, herunder personelltransport, sikres», og om statsråden kan garantere at konsesjonsvilkåra vert overhaldne
 • Spørretimespørsmål fra Magne Rommetveit (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden vil lytta til industrimiljøet i Sunnhordland før framlegginga av revidert nasjonalbudsjett, som mellom anna seier: «Forutsigbart permitteringsregelverk, med videreføring av dagens ordning, er et av de viktigste rammevilkår industrien trenger for å beholde konkurranseevnen»
 • Spørretimespørsmål fra Runar Sjåstad (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden ser sammenhengen mellom arbeidsvilkår og kompetanse i olje- og gassnæringen, og vil gjøre noe for å stoppe utbredelsen av innleie med korte kontrakter og lave prosenter, som over tid vil undergrave både kompetansen i sektoren, HMS og hvor attraktiv næringen er for norske ungdommer
 • Spørretimespørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om hva regjeringen har gjort for å sikre at ikke Equinor har for stor markedsmakt på norsk sokkel
 • Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om hvorvidt statsråden har planer om å foreslå en konsekvensutredning av Nordland VI for oljeutvinning for Stortinget, og hvorfor ikke Høyre og Fremskrittspartiet har levert noe slikt forslag i løpet av deres snart seks år i regjering
 • Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorvidt det er riktig at pasientenes bostatus skal være avgjørende for om de får treningshjelpemidler i henhold til folketrygdloven
 • Muntlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.03.2019

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvordan statsråden forklarer den sterke veksten i antall sosialhjelpstilfeller og det høye antallet personer som ikke har annen inntekt enn sosialhjelp å leve av
 • Muntlig spørsmål fra Runar Sjåstad (A) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.03.2019

  Besvart: 06.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om statsråden har tatt noen form for initiativ overfor Equinor og eventuelt andre aktører for å samle flere som kan bidra til å finansiere og realisere en infrastrukturløsning med en ilandføringsterminal på Veidnes, i tråd med lovnadene som er gitt, og de forventningene som er skapt
 • Muntlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.03.2019

  Besvart: 06.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om statsråden vil bruke eiermakten i Equinor og instruere selskapet til å stanse oljeletingen i Australbukta, et uberørt område med sårbar natur og dyrearter som allerede er truet av klimaendringer
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.03.2019

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorvidt statsråden, i lys av sin bekymring knyttet til sosialhjelpen, nå vil revurdere sine egne innstramminger i arbeidsavklaringspengene
 • Muntlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.03.2019

  Besvart: 06.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om hvorvidt regjeringen har grunner for å skyve ut i tid endringer i energiloven som gjør at staten, ved Statnett, skal eie og drifte alle eksisterende og framtidige utenlandskabler
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.03.2019

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorvidt statsråden mener at avsløringene om 5 pst.-kontrakter og kontrakter med lave stillingsbrøker der samme arbeidsgiver avgjør om det kan tas tilleggsarbeid hos andre, er i tråd med Stortingets intensjoner og vedtak
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.03.2019

  Rette vedkommende: Justis- og innvandringsministeren

  Besvart: 13.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvordan statsråden stiller seg til å nekte aktører som ikke følger forskrift om krav til finansforetakenes utlånpraksis for forbrukslån, å bruke namsmannen til inndriving av gjeld
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt statsråden mener at forutsetningene for finansiering av sykehusutbygginger i den økonomiske langtidsplanen for Oslo universitetessykehus er realistiske og vil kunne innfris
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om kva regjeringa vil gjere for å sikre fleire VTA-plassar også på Vestlandet, og om statsråden vil vurdere tildelingskriteria for VTA-plassar
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden kan legge fram en oversikt som viser hvor mange som vil stå i kø på kommunenivå etter at antallet VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) ble økt med 700 for 2019, samt redegjøre for hvilken plan regjeringa har for å kutte køene
 • Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden har gjort for å sikre at de regionale helseforetakene jobber for å bekjempe seksuell trakassering på arbeidsplassen
 • Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorfor ikke Norge har ratifisert Domestic Workers Convention, som ble vedtatt av ILO i 2011, og når Stortinget kan forvente at regjeringen følger opp denne saken
 • Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Det har fremkommet eksempler på kontrakter i bemanningsbransjen som ikke følger opp Stortingets intensjon om skikkelige lønns- og arbeidsvilkår i denne bransjen. I arbeidsmiljøloven § 14-12 femte ledd heter det: "Departementet kan i forskrift forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det." Dersom det i tiden fremover kommer mange nye eksempler på at bemanningsbransjen omgår Stortingets vedtak – er statsråden villig til å vurdere å bruke unntaksbestemmelsen?
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre likeverdige konkurransevilkår for Norske Skog Saugbrugs i Halden, med henvisning til at Miljødirektoratets avslag på bedriftens søknad om CO¨2-kompensasjon gjør at de anslagsvis starter 80 mill. kroner bak sine konkurrenter for inneværende år