Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Akershus (1 - 20 av 20)

 • Spørretimespørsmål fra Tore Vamraak (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Til behandling

  Fylkesrådet i Viken har nå satt i gang en utredning om Vikens fremtid. Mener statsråden at det er tilstrekkelig å utrede ett eneste alternativ til dagens organisering, og vil regjeringen dekke alle kostnader i forbindelse med dette arbeidet?
 • Spørretimespørsmål fra Turid Kristensen (H) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Til behandling

  Senterpartiet har vært tydelig på at de ønsker mindre konkurranse i deler av dagligvaremarkedet, og nå ligger det an til at melken blir dyrere for vanlige folk. Arbeidsplasser i distriktene står i fare for å bli sentralisert fordi Rørosmeieriet og Q-meieriene plutselig ikke lenger skal få distribusjonstilskudd. En klage på vedtaket ligger på næringsministerens bord, og utfallet av denne er også viktig i et forbrukerperspektiv. Vil statsråden bidra til at regjeringen stanser iverksettelsen av vedtaket til klagesaken er behandlet?
 • Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Til behandling

  I innstillingen til langtidsplanen for forsvarssektoren, jf. Prop. 14 S (2020–2021), kritiserer Senterpartiet regjeringen Solberg for fremdriften i anskaffelsen av nye stridsvogner og påpeker at det haster å starte investeringen. Daværende medlem av utenriks- og forsvarskomiteen fra Senterpartiet uttalte til Forsvarets forum allerede 15. mai 2018 at situasjonen var så "ille" at hun "nesten ikke finner ord". Vil regjeringen forsere anskaffelse av nye stridsvogner i forhold til den tidsplanen som gjeldende langtidsplan legger opp til, det vil si innfasing av nye stridsvogner fra 2025?
 • Muntlig spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvorfor regjeringen freder en selskapsskatt som ligger lavere enn det forliket som man inngikk med høyresiden
 • Muntlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hva det er som har endret seg for statsråden de siste par månedene da Arbeiderpartiet og Senterpartiet har strøket prosjektet med trygghetsboliger for eldre fra statsbudsjettet, et prosjekt statsråden tidligere støttet
 • Spørretimespørsmål fra Tore Vamraak (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvilke konkrete fylkeskommunale tjenester til innbyggerne i Troms og Finnmark som vil bli bedre som følge av en oppsplitting av fylkeskommunen
 • Muntlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Om redusert arbeidstid, f.eks. seks timers arbeidsdag, som en av løsningene som trengs for å få en mer rettferdig fordeling av både helse, arbeid, fritid og inntekt
 • Muntlig spørsmål fra Henrik Asheim (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Om hvorvidt regjeringspartiene har ført velgerne bak lyset ved å svare ja på LOs spørsmål til alle partiene i valgkampen om man ville innføre opptjening av tjenestepensjon fra første krone fra 1.1.22, når det nå i tilleggsproposisjonen varsles at dette kommer på plass senere
 • Spørretimespørsmål fra Abid Raja (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Det har vært ulike signaler fra regjeringens medlemmer og støttespillere rundt justering av støtten til studentene i Norge. Hurdalsplattformen legger vekt på at studentene skal få mer omfattende støtte til studiene men, uten å tidfeste og tallfeste dette. Ser regjeringen studentenes behov, og hva er regjeringens politiske linje når det gjelder støtten til studentenes studier, og mener statsråden denne skal økes for ordinære studenter, ikke bare for studenter med barn, og i så fall når og hvor mye?
 • Spørretimespørsmål fra Turid Kristensen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om tiltak for å få bukt med det statsråden selv har uttalt at er en ekstremt urovekkende situasjon mht. spiseforstyrrelser i idretten, ikke minst i langrennssporten
 • Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om manglende samsvar mellom løftene om å gi universitets- og høyskolesektoren mer tillit og det å be Nord universitet videreføre sin aktivitet på Nesna
 • Spørretimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvordan statsråden vil sikre at sykehusene kan håndtere en tilstrømming av pasienter som trenger akuttbehandling for covid-19 eller andre luftveis- og influensasykdommer, og samtidig holde den planlagte aktiviteten i gang
 • Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om hvorfor det prioriteres en så kraftig økning i Heimevernet foran en rekke andre strukturelementer som fagmilitært er gitt høyere prioritet
 • Muntlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hva som er denne regjeringens prioritering når det gjelder å håndtere koronapandemien
 • Muntlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hva som er regjeringens posisjon på å videreføre den statlige kompensasjonsordningen, med henvisning til kollektivselskapene som har tapt enorme inntekter under koronapandemien
 • Spørretimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om at Hurdalsplattformen ikke nevner pasientens helsetjeneste med ett eneste ord, og om det betyr at regjeringen ikke lenger mener at det er pasientens behov som skal settes først
 • Spørretimespørsmål fra Henrik Asheim (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Om statsråden har til hensikt å reversere endringene i AAP-ordningen for de under 25 år, eller om de vil bli videreført av den nye regjeringen
 • Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om hvordan forsvarskommisjonen, som ble vedtatt satt ned ved behandlingen av Prop. 14 S (2020-21) for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge, henger sammen med regjeringens planer om å nedsette en totalberedskapskommisjon
 • Spørretimespørsmål fra Turid Kristensen (H) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 27.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om statsråden vil tilbakeføre likestillingsfeltet til Barne- og familiedepartementet
 • Spørretimespørsmål fra Anne Kristine Linnestad (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvilket syn den nye statsråden har på problemstillingen som gjelder kommunens plikt til å følge opp ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven uansett hvor gammelt forholdet er