Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Hordaland (21 - 40 av 47)

 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.03.2019

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorvidt statsråden, i lys av sin bekymring knyttet til sosialhjelpen, nå vil revurdere sine egne innstramminger i arbeidsavklaringspengene
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om kva regjeringa vil gjere for å sikre fleire VTA-plassar også på Vestlandet, og om statsråden vil vurdere tildelingskriteria for VTA-plassar
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart på vegne av: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hva som er regjeringens virkemidler for å få et mer likestilt arbeidsliv med rett til hele stillinger
 • Muntlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.02.2019

  Besvart: 20.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om det er i samsvar med god planleggingsskikk å utarbeida ein sjukehusplan for befolkninga i Oslo utan ein avklart verksemdsplan og utan at ein følgjer statens eigen rettleiar for sjukehusbyggjeprosjekt
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.02.2019

  Besvart: 20.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden vil fremme en tiltaksplan for Stortinget for å sikre legemiddelberedskapen i Norge
 • Spørretimespørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden vil be Petroleumstilsynet om å gjennomføre uavhengige tilsyn, og sørge for finansieringen av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden er trygg på kvaliteten og bemanningen i akuttmottak ved landets sykehus, med bakgrunn i bemanningsproblemene og risikoen i akuttmottak, og at fylkeslegen i Hordaland har anbefalt politietterforskning etter et dødsfall i akuttmottaket
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.02.2019

  Besvart: 06.02.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil gjøre det samme som i 2003 og i 2011, da regjeringer av ulik farge ga en ekstra utbetaling til folk med bostøtte da strømprisene ble veldig høye
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2019

  Besvart: 06.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt regjeringen prioriterer beredskap i distriktene lavere enn i byene, og om statsråden vil gripe inn eller godta at ambulanseberedskapen svekkes i Snåsa
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at vi trenger en pensjonspolitikk som er for de mange, ikke for de få, og hvorvidt arbeidsministeren synes det er rettferdig at bare tre av ti i privat sektor har pensjon fra første krone i dag
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2019

  Besvart på vegne av: Helseministeren

  Besvart: 16.01.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om statsråden vil gripe inn og stanse situasjonen i Helse Møre og Romsdal, som skal kutte 200 årsverk som strakstiltak for å få råd til å byggje nytt sjukehus, med bakgrunn i at det ikkje er tvil om at kuttforslaga går ut over viktige pasienttilbod
 • Muntlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om regjeringa vil fremja ei sak for Stortinget om å styrkja omsorgsstønadsordninga, slik at ho fungerer i tråd med intensjonen, og fremja ei sak om kva innhaldet vil vera i den strategien som no skal verta utarbeidd
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om kva regjeringa gjer for å sikre forsvarlege pasientreiser, og kvifor ikkje køyring i eigenregi er ei mogleg transportløysing for pasientane med dårlegast helse
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren

  Besvart: 28.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at det skal innføres en nasjonal ramme for vindkraft, og hva statsråden gjør for å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag slik at Stortingets forutsetning om konfliktdemping og forutsigbarhet blir oppfylt
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.11.2018

  Besvart: 21.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om kva statsministeren har gjort for å skalere opp den norske innsatsen for å få ned utsleppa, når vi har fått ein rapport frå FNs klimapanel som seier me har dårlegare tid enn nokon gong
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.11.2018

  Besvart: 21.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen vil stille krav om at alle nye oppdrettsanlegg skal drives med nullutslippsteknologi senest fra 2020, som ett konkret utslippskutt man kan gjennomføre dersom man er en regjering som vil kutte utslipp
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.11.2018

  Besvart: 21.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden kan gjere greie for kva regjeringa gjer for å styrke kapasiteten i allmennpsykiatrien, med bakgrunn i at talet på korridorpasientar aldri har vore høgare i Helse Bergen
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorvidt utenriksministeren mener at hun har levert et godt og grundig grunnlag for en bred debatt om atomvåpenforbudet, med bakgrunn i at utredningen av Norges forhold til atomvåpenforbudet som FN har tatt initiativ til, er ti sider lang, overfladisk og ensidig
 • Spørretimespørsmål fra Jette F. Christensen (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor statsråden mener at en nemnd av fremmede mennesker er bedre rustet til å beslutte en kvinnes skjebne enn henne selv og en medisinsk vurdering, og i hvilke tilfeller statsråden mener nemndens syn kan overstyre kvinnens ønske og/eller den medisinske vurderingen
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden vil gjøre en gjennomgang for å se på ressursbruk, kapasitet, kvalitet, bemanning og behov for endringer i kommunenes heldøgns tilbud om øyeblikkelig hjelp, slik at helseressursen blir brukt på best mulig måte til pasientens beste