Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 07.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av familie- og forbrukerminister Matz Sandman

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Ein utanlandsadopsjon er i dag eit stort økonomisk løft for folk, som ofte må ta opp lån for å greie utgiftene til reise og opphald. Adoptiv- foreldre har korkje rett til skattefrådrag eller kontantstønad som kompen- sasjon for desse utleggja.

Kva vil sosialministeren gjere for å rette opp dei urimelege tilhøva?"


Les hele debatten