Spørretimespørsmål fra Thea Knutzen (H) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 08.03.1993
Besvart: 31.03.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Thea Knutzen (H)

Spørsmål

Thea Knutzen (H): "Rikstrygdeverket har ifølge Aftenposten sterke innvendinger mot nyorga- niseringen av attføringsarbeidet, slik det presenteres i høringsnotat fra Kommunaldepartementet. Blant annet mener man at klienten blir kasteball mellom etatene. Sosialkomiteens flertall uttalte i innstillingen til attføringsmeldingen at nettopp dette forhold bør tilsi at trygdeetaten får hovedansvaret for hele attføringsprosessen. Dette er ikke nevnt i notatet.

Hvorfor har ikke statsråden tatt hensyn til komiteflertallets mening?"


Les hele debatten