Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 29.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Meiner statsråden at dei rikspolitiske retningslinene for verna vassdrag, som er utsend til høyring, er i samsvar med den fleirtalshaldninga som kom fram i Stortinget då stortingsmeldinga om "Den regionale planleggingen og arealpolitikken", St.meld. nr. 31 for 1992-93, vart behandla?"


Les hele debatten