Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til sosialministeren

Datert: 03.12.1993
Besvart: 08.12.1993 av sosialminister Grete Knudsen

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Rikstrygdeverket har på oppdrag fra Sosialdepartementet utarbeidet nye regler for sykemeldingsattest 1 og 2, seinest i september 1993. Regel- endringene som blant annet bygger på Ot.prp. nr. 3 for 1990-91 og Ot.prp. nr. 39 for 1992-93 innebærer store innstramninger i sykelønnsordningen.

Anser sosialministeren at høringsrunden forut for denne lovendringen har vært dekkende og at berørte parter har fått tid nok til å uttale seg?"


Les hele debatten