Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Uavh) til samferdselsministeren

Datert: 07.05.1997
Besvart: 14.05.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Uavh): I valet av trasé for rv 35 Gardermoen-Grua går lokalinteressene inn for ein lang og flat tunnel, medan vegkontoret og fylkesmannen går inn for eit brattare og billegare alternativ. Det er viktig at rv 35 avlastar E6-E18 i og med at lufta i Oslo er ureina over grenseverdiane.

Vil samferdsleministeren bidra til at den beste traséen for rv 35 vert vald, slik at han kan tene til avlasting av Oslo-området for gjennomgangstrafikk?


Les hele debatten