Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 26.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "I et forslag til samarbeidsavtale mellom arbeidsmarkeds- og sosial- etaten blir det stilt strenge krav til hvem som skal regnes som reell arbeidssøker og få bistand fra arbeidskontoret. Et av kravene er at en arbeidsløs som går på sosialhjelp, må ha ordnede boforhold med fast adresse.

Hva vil statsråden i samarbeid med sosialministeren gjøre for å forhindre at arbeidsløse sosialhjelpsmottakere blir kasteballer mellom offentlige etater?"


Les hele debatten