Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 21.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Oslo har for tida store problem med å finne plass til elevane i grunnskolen. Å starte 6-årsreformen frå hausten 1997 vil få problema til å toppe seg i fleire kommunar. I spørjetimen 24.januar 1996 sa statsråden at kommunane har ansvar for å "syte for tenlege skolar", men at "akseptable" mellombelse løysingar" kan godtakast.

Kan statsråden konkretisere kva han legg i orda "akseptable" og "mellombelse" i denne samanhengen?"


Les hele debatten