Spørretimespørsmål fra Rita Tveiten (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at Sivilombodsmannen i samband med ei klagesak reist av Noregs Mållag ber departementet vurdera retningslinene for praktisering av krav om språkleg parallellitet for læremiddel på nytt

Datert: 26.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A): Sivilombodsmannen har i brev 12. mars 1998 gjeve Noregs Mållag medhald i ei klagesak som gjeld tolkinga av om ei rekke læremiddel som berre ligg føre på bokmål, kjem inn under jamstellingsreglane i lov om videregåande opplæring. Ombodsmannen ber vidare departementet vurdera retningslinjene for praktisering av krav om språkleg parallellitet på nytt.

Kva initiativ vil statsråden ta i denne saka?


Les hele debatten