Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å ta omsyn i revidert nasjonalbudsjett til at eit stort fleirtal på Stortinget meiner at prøveavgifta for § 20-kandidatar skal fjernast

Datert: 10.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Departementet har i rundskriv F-06-99 lagt opp til at prøveavgifta for § 20-kandidatar skal endrast i tråd med budsjettvedtak i Stortinget. Etter dette har Stortinget handsama St.meld. nr. 42 (1997-98) Kompetansereformen. Der meiner eit stort fleirtal at prøveavgifta for § 20-kandidatar skal fjernast.

Vil statsråden ta omsyn til dette i samband med Revidert nasjonalbudsjett til våren?


Les hele debatten