Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om korleis skuletolketenesta skal organiserast slik at hørselshemma sin rett til å velje vidaregåande utdanning med bruk av tolk blir reell og uavhengig av bustad

Datert: 25.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Av forslag til ny § 3-9 i opplæringslova går det fram at hørselshemma ungdom har lovfesta rett til vidaregåande opplæring på teiknspråk eller ved bruk av tolk.

Korleis vil statsråden forvalte og organisere skuletolketenesta slik at retten til å velge utdanning med bruk av tolk blir reell og uavhengig av bustad?


Les hele debatten