Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til miljøvernministeren

Om å ta ut ulveflokker i Stor-Elvdal og Rendalen, hvor konflikten er stor mellom rovdyr og utmarknæringens interesser, dvs. beitedyr og hjortevilt

Datert: 17.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Fylkesmannen i Hedmark er underrettet om at antall ulveflokker og stasjonære par tilsier at vedtaket om 8-10 ulveflokker vil bli nådd i løpet av våren. I og med at ulvebestanden har økt med 25-30 pst. pr. år, tilsier dette at det må iverksettes tiltak nå.

Er statsråden villig til å ta ut ulveflokker i Stor-Elvdal og Rendalen hvor konflikten er meget stor mellom rovdyr og utmarksnæringens interesser, det vil si beitedyr og hjortevilt?


Les hele debatten