Spørretimespørsmål fra Åse Wisløff Nilssen (KrF) til justisministeren

Om hvorvidt politiet har benyttet den midlertidige lovendringen som utvidet adgangen til å undersøke om personer bærer våpen på offentlig sted, og om erfaringene så langt

Datert: 30.01.2001
Besvart: 07.02.2001 av justisminister Hanne Harlem

Åse Wisløff Nilssen (KrF)

Spørsmål

Åse Wisløff Nilssen (KrF): I juni 1999 vedtok Stortinget en lov om midlertidig endring i politiloven og straffeprosessloven. Lovendringen utvidet politiets adgang til å undersøke om personer bærer våpen på offentlig sted, og skulle gjelde i 3 år. Lovhjemmelen skulle forebygge straffbare handlinger, og den åpnet for planmessige aksjoner fra politiets side. Den skulle også ha en trygghetsskapende og forebyggende effekt.

Har den midlertidige loven blitt benyttet av politiet, og hva er erfaringene med den så langt?


Les hele debatten