Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å videreføre ordningen med hovedfagsavskrivning for studier normert til ti semestre eller mer

Datert: 04.05.2001
Besvart: 09.05.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): I NOU 1999:33 Nyttige lærepenger ble det foreslått å avskaffe dagens ordning med såkalt hovedfagsavskrivning. St.meld. nr. 27 for 2000-2001 omtaler ikke denne avskrivningen, men ordningen er ikke tatt med i tabellen (side 71) som sammenlikner dagens ordning med Regjeringens forslag til studiefinansieringsordning.

Vil statsråden videreføre ordningen med hovedfagsavskrivning for studier normert til 10 semestre eller mer?


Les hele debatten