Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til miljøvernministeren

Om vedtaket frå oktober 1997 om ein statleg reguleringsplan for ny Rv 35 gjennom Lunner kommune

Datert: 11.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Miljøverndepartementet vedtok i oktober 1997 ein statleg reguleringsplan for ny rv 35 gjennom Lunner kommune. I St.prp. nr. 1(1997-98) for Samferdselsdepartementet seiest det at departementet tek sikte på å leggje fram ein eigen bompengeproposisjon for Stortinget etter at det ligg føre planavklaring. Det er nå ein uro for framdrifta av dette vegprosjektet.

Kan vi rekne med at det statlege planvedtaket frå oktober 1997 står fast?


Les hele debatten