Spørretimespørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til miljøvernministeren

Om hvorvidt SFT etter miljøinformasjonsloven kan nekte offentligheten innsyn i kjemikalier som slippes ut ved Snøhvit, og hvordan man i så fall har tenkt å få håndhevet målet om nullutslipp fra anlegget

Datert: 30.03.2004
Besvart: 21.04.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Norge har ratifisert Århuskonvensjonen om retten til miljøinformasjon, og Stortinget vedtok i fjor en ny lov, miljøinformasjonsloven (Ot.prp. nr. 116 (2001-2002)), som trådte i kraft f.o.m. 1. januar i år.

Kan SFT etter denne loven nekte offentligheten innsyn i hvilke kjemikalier som slippes ut ved Snøhvit, og hvordan har statsråden i så fall tenkt å sørge for å få håndhevet og verifisert målet om nullutslipp fra anlegget?


Les hele debatten