Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt statsråden er fornøyd når hun ser tilbake på hvordan Senterpartiet i regjering har håndtert det lokale demokratiet

Datert: 14.01.2009
Besvart: 14.01.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Når en skal oppsummere tre år med Senterpartiet i Kommunal- og regionaldepartementet, er jeg nødt til å oppsummere dem med at det er tre tapte år for lokaldemokratiet. Lokaldemokratiet har tapt på område etter område. Det kan gjerne overraske mange siden Senterpartiet gjerne er det partiet som trekker lokaldemokratiet mest fram i sine festtaler, men når det kommer til de harde realitetene, er det alltid andre hensyn som veier tyngre for det partiet.

Det har vi sett når bestemmelsene i plan- og bygningsloven er blitt strammet inn, slik at kommunenes muligheter til å gi dispensasjoner f.eks. til bygging i 100-metersbeltet er blitt strammet inn. De regionale planene er blitt mer bindende overfor kommunene. Det er innført forbud mot kjøpesenter på 3 000 m2 . I den nye markaloven ble ikke kommunene involvert i arbeidet med å sette grensene. En har gitt Fylkesmannens ankerett til Statens landbruksforvaltning i saker der et folkevalgt fylkeslandbruksstyre har fattet lovlige vedtak. En har strammet inn i kommunenes rett til å disponere over egne inntekter gjennom å redusere den kommunale skattøren og fjerne selskapsskatten. Dette er bare noen av eksemplene på at når Senterpartiet sitter i regjering, er det alltid andre hensyn som veier tyngre enn tiltroen til lokalpolitikerne.

Hver enkelt av disse innstrammingene er bevis på at Regjeringen har større tiltro til sin egen vurdering enn tiltro til at vettet er likt fordelt i dette landet, og at et kommunestyre, som er nærmest der innbyggerne bor, faktisk er det som kan vurdere en sak aller best.

Mitt spørsmål til kommunalministeren er: Er hun fornøyd når hun ser tilbake på måten Senterpartiet i regjering har håndtert det lokale demokratiet på?


Les hele debatten