Muntlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvorvidt det er klokt å inngå en intensjonsavtale om veiledning av nytilsatte lærere og førskolelærere uten at lærerorganisasjonene er med

Datert: 06.10.2010
Besvart: 06.10.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Heller ikke i dette budsjettet velger regjeringen å satse på lærere. I budsjettet ser vi at regjeringen heller må bruke pengene på å fullfinansiere de økte timene, og det tror jeg har skapt stor skuffelse ute i Skole-Norge. Kristelig Folkeparti mener at man da bruker de store pengene på feil område, for vi ser på læreren som kanskje den viktigste aktøren i skolen. Derfor er det kjempeviktig at vi både har mange nok lærere, og at vi også klarer å gi de lærerne som skal ut i skolen, en best mulig start. Da mener vi at hvis man skal få det til, burde man ha fått til en obligatorisk mentorordning som tok tak i alle de nyutdannede lærerne. I veiledning av nyutdannede lærere i andre land er det en rettighet, og det er en plikt, mens regjeringen gikk imot det da vi behandlet det samme her Stortinget, nemlig at nå skal det bare være et tilbud.

I februar i 2009 undertegnet KS og Kunnskapsdepartementet en intensjonsavtale om veiledning av nytilsatte lærere og førskolelærere. Regjeringen har sagt at den nå vil tilby veiledning til alle nyutdannede lærere fra 2010. Men realiteten er ifølge bladet Utdanning at det er bare én av fem nyutdannede lærere som får det tilbudet. Det er opp til den enkelte kommune å fastsette om de vil tilby en mentorordning, samt både innhold og omfang, og hvordan dette skal gjennomføres. Da blir jo konsekvensen at vi ikke får en nasjonal ordning, men at vi får en rekke tilfeldige ordninger rundt om, og det blir store variasjoner i den kvaliteten på tilbudet, og mange får kanskje ikke det tilbudet i det hele tatt. Og det er da jeg undrer meg over at regjeringen ikke har større ambisjoner på å gi nyutdannede lærere en ny god start. Tror statsråden det er klokt å inngå en avtale uten at lærerorganisasjonene er med? Og tror hun at andelen som får veiledning, vil øke?


Les hele debatten