Muntlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om statsråden ser for seg å støtte andre tiltak for å få folk til å ta mer buss og trikk, med henvisning til at lokale myndigheter presses til å utprøve veiprising fordi dette er et prioritert tiltak

Datert: 27.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Samarbeidsregjeringen, som Høyre var en del av, hadde en svært positiv politikk overfor byene og lanserte bl.a. en belønningsordning som belønnet byer med gode ideer og tiltak for å få folk til å ta mer buss og trikk. Venstre, Kristelig Folkeparti og Høyre ville også ha denne ordningen videreført i klimaforliket i forhandlingene med regjeringen. Nå opplever vi at denne målrettede ordningen er regjeringen faktisk i ferd med å gjøre om til en straffeordning for de byer som ikke iverksetter regjeringens enøyde måte å tolke klimaforliket på.

La meg sitere fra klimaforliket, hvor det står:

«Byområder som ønsker å utprøve veiprising, differensierte bompengesatser eller andre trafikkregulerende tiltak, skal prioriteres.»

Det er en lokal beslutning hvilke tiltak som skal iverksettes. Så opplever vi altså at Oslo, med 80 pst. kollektivandel i rushtrafikken, avspises med 20 mill. kr, og at Bergen, som har tatt et kjempeløft og investert i Bybanen og vil videreføre den, ikke skal prioriteres. Men i Trondheim, der de rød-grønne styrer, har de presentert en plan, som altså ikke har gitt noen resultater ennå, men de prioriteres, dette til tross for at Oslo har 26 kr i bompenger, Bergen har 15 kr og i Trondheim har de mellom 10 og 20 kr.

Likevel presses altså lokale myndigheter til å pålegges denne politikken. Dette er ikke objektive kriterier, men politikk. Så spørsmålet til statsråden blir: Hvilke andre likestilte tiltak, som klimaforliket jo refererer til, er det statsråden ser for seg kan gis støtte?


Les hele debatten