Muntlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til statsministeren

Om hvor lenge regjeringen tør fortsette en monopolpolitikk som undergraver lønnsdannelsen i store og viktige kvinnedominerte yrkesgrupper innenfor pleie- og omsorgsområdet

Datert: 23.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Det er tverrpolitisk enighet i denne sal om at vi jobber for like, og gode, tilbud for alle syke og alle eldre som trenger hjelp.

De siste årene har vi gjentatte ganger i denne sal diskutert bekymringer når det gjelder mangel på kvalifisert personell, spesielt innen pleie- og omsorgsområdet. Til dels stor bruk – og ulovlig bruk – av overtid, og institusjoner som driver med 80 pst. ufaglærte, viser at vi mangler kvalifisert personell allerede nå. Dette vil forsterke seg ytterligere de nærmeste årene. Også dette har det vært tverrpolitisk enighet om.

Omsorgsyrkene har noen fellestrekk. De domineres av kvinner, de ansatte arbeider innen sektorer med tilnærmet null konkurranse, og de har hatt en langt dårligere lønnsutvikling enn privat sektor.

Fremskrittspartiet konstaterer at trepartssamarbeidet, som statsministeren alltid refererer til, overhodet ikke har vært i stand til å fjerne disse lønnsforskjellene. Hvor lenge tør regjeringen fortsette en monopolpolitikk som undergraver lønnsdannelsen i disse store og viktige kvinnedominerte yrkesgruppene?


Les hele debatten