Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden innser at vi må bygge veier som faktisk tåler å bli brukt, med henvisning til at krav til standard på nye veier ble fjernet fra veiforskriften i 2007 og at nye veier ikke er tilpasset fremtidig trafikkvekst

Datert: 30.03.2011
Besvart: 30.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Regjeringen bygger nye veier som er både dårlige, farlige og ikke tilpasset fremtidig trafikkvekst. Forrige lørdag kom nyheten om at en fire måneder gammel parsell på E18 i Østfold hadde blitt ødelagt av telehiv. På E6, fra Oslo og nordover, bygges veien som motorvei. Samtidig bygges det på E6 i Øyer en splitter ny tunnel uten midtdelere, der veien får god standard på begge sider av tunnelen med midtdelere. På rv. 80 gjør regjeringen det motsatte. Der bygges det en firefelts bro med midtdelere, mens veien på begge sider av broen planlegges som tofelts vei.

Kravene til standard på nye veier ble fjernet fra veiforskriften i 2007. Det er nå snart 50 år siden de første motorveistrekningene i Norge ble tatt i bruk, og flere av disse strekningene har knapt blitt endret siden den gang. De veiene som Norge bygger i dag, kommer høyst sannsynlig også til å være i bruk om 50 år. Vi må vel kanskje erkjenne at veitrafikken har kommet for å bli, selv om enkelte rød-grønne representanter og miljøbevegelsen skulle ønske at dette ikke var riktig.

I erkjennelsen av at veitrafikken vil bli værende her i mange år til, er det derfor viktig å bygge trygge, solide veier som tåler tidens tann. Men her svikter regjeringens politikk fullstendig.

Fremskrittspartiet fremmet 10. februar i år forslag om å endre veinormalen gjennom å redusere kravet til årsdøgnstrafikk, slik at viktige trafikksikkerhetstiltak som midtdelere, bred midtmarkering og tre- eller firefelts vei da blir aktuelt på flere prosjekter ved bygging av ny vei, eller utbedring av eksisterende vei. Forslaget fikk bare Fremskrittspartiets egne stemmer i Stortinget.

Innser nå statsråden at vi må bygge veier for fremtiden som faktisk tåler å bli brukt?


Les hele debatten