Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt statsråden ønsker å få ned matvareprisene og gripe fatt i de store samvirkekjedene, med henvisning til at Matkjedeutvalgets innstilling ikke tar for seg disse forholdene

Datert: 27.04.2011
Besvart: 27.04.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Den 13. april i år la det såkalte Matkjedeutvalget fram sin innstilling om maktforholdene innenfor matvarekjeden. I den forbindelse var det helt åpenbart knyttet store forventninger til hvilke tiltak man ville iverksette for at forbrukerne i Norge skulle få lavere priser. Men man så også fram til én gang for alle å få se hvor marginene i matvarekjeden ble tatt ut.

Så har det jo blitt en betydelig etterfølgende debatt, ikke en debatt om hva som står i NOU-en som Matkjedeutvalget har kommet med, men snarere om hva dette utvalget ikke har tatt for seg, og ikke minst hva som ikke står i NOU-en. I den forbindelse vil jeg sitere fra side 65 i NOU 2011:4 Mat, makt og avmakt:

«Tidligere undersøkelser har vist at fullgode marginstudier som identifiserer prisoverveltningen eller pristransmisjonen mellom de ulike leddene i verdikjeden er vanskelig å gjennomføre.»

Men samtidig sier man:

«Slike studier er ofte en forutsetning for å kunne gi fullgode svar på hvordan verdiskapningen i verdikjeden for mat fordeles.»

Det er ikke gjort noen slike studier i denne NOU-en. Man har heller ikke tatt for seg resultatet av tidligere studier.

Videre: Man har heller ikke grepet fatt i de store samvirkeorganisasjonene og regulatorene, som Tine, Nortura og Felleskjøpet.

Det ser heller ikke ut til at det er noen vilje til å gå inn og se på hvordan vi kan få ned matvareprisene.

Mitt spørsmål til statsråden er følgende: Ønsker han å få ned matvareprisene, og vil han også gripe fatt i de store samvirkekjedene?


Les hele debatten