Muntlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om hvorvidt samferdselsministeren ser muligheten for at vi skal få avklart uklarheter om EUs tredje postdirektiv, eller om kravet er at reservasjonsretten skal anvendes uansett

Datert: 25.05.2011
Besvart: 25.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Utenriksministeren har nylig vært i Brussel på møte i EØS-rådet, og han har vært her og redegjort etterpå. Ett av temaene var EUs tredje postdirektiv. Det er naturlig, for Norge og norske bedrifter har nytt godt av tilgang til EUs store indre marked i 17–18 år, og mulige negative konsekvenser av en konflikt med EU er vanskelig å overskue. Men regjeringen har med sin holdning til postdirektivet skapt en unødvendig usikkerhet. For mens vår dynamiske statsbedrift Posten ber om å få full tilgang og konkurranse i et marked som de definerer som sitt hjemmemarked, altså det nordiske, har regjeringen, og særlig Senterpartiet og SV, tilsynelatende vært mer opptatt av å sette EØS-samarbeidet på prøve.

La meg sitere fra utenriksministerens innlegg i går, hvor han omtaler Norges holdning til EUs direktiver generelt, som gir grunn til optimisme:

«Vi er (…) tjent med at Norge slutter seg til disse direktivene, ikke ut fra et tvangsperspektiv, men fordi Norge, kanskje fremfor noen, er tjent med et helhetlig regelverk, like spilleregler, forutsigbarhet og gjenkjennelighet.»

Det er godt sagt, og helt i tråd med Høyres syn.

Utenriksministeren har også presisert at han nå går inn i en forhandlingsprosess med EU og ikke vil forskuttere utfallet. Med andre ord: Resultatet av forhandlingene blir avgjørende for den norske holdningen. Dette er også referert i Dagens Næringsliv i dag. Reservasjonsretten, som andre regjeringspartier stadig henviser til, ble altså ikke nevnt.

Spørsmålet mitt til samferdselsministeren blir da om hun også ser muligheten for at vi kan få avklart uklarheter og finne fram til en omforent løsning som en vei ut av dette uføret, eller om kravet er at reservasjonsretten skal anvendes uansett.


Les hele debatten