Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som er regjeringens plan for å dekke det omfattende behovet for modernisering og oppgradering av veinettet i Norge

Datert: 21.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Transportetatenes planforslag til ny Nasjonal transportplan for 2014-2023 setter på nytt fokus på det omfattende behovet for modernisering og oppgradering av veinettet i Norge. Både riksveier og fylkesveier har omfattende vedlikeholdsetterslep. Økt og økende transportbehov gjør at landet trenger nye moderne og sikre veier med større kapasitet. Planutkastet gjenspeiler i liten grad behovet fordi regjeringen har lagt planføringer.

Hva er regjeringens plan for å dekke behovet for oppgradering og nybygg på 20 år?


Les hele debatten