Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Datert: 26.04.2012
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Landbrukets Utredningskontor har lagt frem en rapport som viser at kornproduksjonen de siste 10 år er falt med i snitt 1 pst. i året. I den nylig vedtatte landbruksmeldingen er det fastsatt et mål om å øke produksjonen med 1 pst. årlig. Utviklingen og målene går i hver sin retning. Målene fremtrer som urealistiske i møtet med virkeligheten, en virkelighet som statsråden bør ha kjent til.

Hvilke virkemidler tenker statsråden å bruke for å øke kornproduksjonen med 1 pst. i stedet for reduksjonen med 1 pst. årlig?


Les hele debatten